KONKURS za direktora

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

JU Osnovna škola „ Zalik“Mostar

Školski odbor

 

Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04. 1/14.7/16. i 7/22.), čl. 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 2/05), čl. 85. st. 1. tač. 7. i čl. 87. i čl. 88. Pravila JU Osnovne škole „Zalik“ Mostar, broj: 66/07. od 14. 2. 2007. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravila JU Osnovne škole „Zalik“ broj: 05-02-51/23. od 03. 02. 2023. godine, i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-998/23. od 15. 05. 2023.godine, te Odluke broj: 05-02-231/23. od 25. 05. 2023. godine o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Škole, Školski odbor JU Osnovne škole  „Zalik“ Mostar,  raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Škole – 1 izvršilac

 

Za direktora Škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored opštih uslova predviđenih Zakonom, ispunjava i posebne uslove:

–  da ima visoku (VSS) ili višu(VŠS) stručnu spremu  

–  da ispunjava i uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom,

–  da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim  poslovima u osnovnoj školi.     

Dodatni uslovi za izbor i imenovanje direktora Škole su:

– da nije krivično kažnjavan,

– da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa i

– da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora.

 

U Skladu sa odlukom Školskog odbora Škole broj:05-02-230/23. od 25. 05. 2023. godine, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti program rada direktora škole za mandatni period od četiri (4) godine.

Prijave se podnose u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Izbor i imenovanje direktora Škole vrši se na period od četiri (4) godine.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):

 • Biografiju (obavezno navesti adresu i kontakt telefon),
 • diplomu o stručnoj školskoj spremi ,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o radnom iskustvu poslodavca u kojem mora biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio sa uvjerenjem Federalnog zavoda PIO/MIO ili Porezne uprave F BiH ili drugog nadležnog organa o radnom iskustvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja )
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje MUP-a o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
 • Program rada direktora Škole za mandatni period od četiti (4) godine,
 • ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora.
 • Dokumentacija po članu 18. Zakona  o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ( Sl.  novine HNK“br: 6/18. 4/21. i 7/22. )

Napomena:

 Prednost pri zapošljavanju  imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ( Sl. novine HNK“br: 6/18. 4/21. i 7/22.) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaze o navedenom.

 

Školski odbor će u roku od osam (8) dana, od dana kada je donio odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direkora.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit će se intervju 21. 06. 2023. godine,  u 18ºº sati u prostorijama Škole.

Izabrani kandidat za direktora Škole bit će obavezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije donošenja odluke o imenovanju za direktora Škole.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar, USRC „Mithad Hujdur-Hujka“bb,  88.000 (sa naznakom za Konkursnu komisiju – ne otvaraj) -Kontakt telefon:  036/ 571 113.