V razred

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Odličan (5)
• ČITANJE
– Izražajno čitanje prenošenjem tona raspoloženja na slušaoca
– Samostalno čita nepoznate tekstove i brzo pronalazi tražene informacije, razumije pročitano i reprodukuje važne pojedinosti
– Kritički i stvaralčki čita
– Doživljava etičke i estetske vrijednosti teksta
• PISANJE
– Izražava lične misli, osjećanja i stavove, logički struktuiranim i gramatičkim tačnim rečenicama uz uvažavanje kompozicijskih cjelina u pisanom radu
– Automatizovana tehnika pisanja i razvijena estetska strana rukopisa
– Zna zakon, pravila i norme gramatike, pravogovora i pravopisa
• ČITANJE I INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA
RAZUMIJEVANJE I DOŽIVLJAVANJE PJESME I PROZNOG KNJIŽEVNOG TEKSTA
– Samostalno se služi tekstom kao izvorom informacija
– Samostalno formuliše poruku
– Poredi književna djela s obzirom na tematiku, ljepotu prikazivanja i jezik
– Izgrađen kriterij za izbor knjige
• JEZIK
RJEČNIK, GRAMATIKA, PRAVOGOVOR I PRAVOPIS
– Samostalno analizira rečenicu na dijelove i određuje funkcije pojedinih (u okviru programskih zahtjeva) riječi u rečenici
– Pravilno i bez greške izgovara riječi koje su dominantne u svakodnevnom govoru
– Upotrebljava riječi na nov i orginalan način
– Rečenice poše gramatiči ispravnim redoslijedom
– Razlikuje gramatički ispravno od gramatički neisprave rečenice
• KULTURA IZRAŽAVANJA
– Sposobnost služenja svim oblicima izražavanja i mogućnost unošenja elemenata orginalnosti
– Mogućnost proširivanja i sažimanja teksta unošenjem novih ideja
– Osoben izbor jezičkih i stilskih sredstava
– Ispoljavanje smisla za upotrebu epiteta, uvođenje dijaloga, unošenje elemenata humora
– Postojanje kriterija za procjenu kvaliteta usmenog i pismenog izražavanja (ovo je dobro urađeno a ovo mogu uraditi i bolje)
– Izražava spontanost, samostalnost i slobodu izražavanja, opisivanju i kvaliteti ličnog pristupa ka literarnom stvaralaštvu
• MEDIJSKA KULTURA
– Razlikuje sredstva izražavanja filma, književnog djela, radija, pozorišta
– Analizira umjetnička djela filmske umjetnosti
– Predlaže široki spektar novih ideja o mogućim sadržajima novih filmova
– Naglašen interes prema umjetnosti

Vrlodobar (4)
• ČITANJE
– Čita i usklađuje intonaciju, jačinu i boju glasa sa sadržajem
– Diferencira sadržaje s obzirom na važnost u pamćenju i reprodukciji
– Jasno izgrađen stav o sadržaju
• PISANJE
– Pravilno piše oba pisma bez zastoja čitko i lijepo
– Uočava, ispravlja vlastite i tuđe greške u pisanom izražavanju
• ČITANJE I INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA
RAZUMIJEVANJE I DOŽIVLJAVANJE PJESME I PROZNOG KNJIŽEVNOG TEKSTA
– Zna i razumije pojmove: tema, fabula i kompozicija u književnom djelu
– Razlikuje govor pisca i govor lika u književnom djelu
– Samostalno čita, razumije pročitano i izražava doživljeno
• JEZIK
RJEČNIK, GRAMATIKA, PRAVOGOVOR I PRAVOPIS
– Tekst napisan zavičajnim govorom govori književni
– Pravilno piše i upotrebljava sva tri oblika upravnog govora
– Pravilno upotrebljava i čita rečenice sa interpukcijskim znakovima
• KULTURA IZRAŽAVANJA
– Snalaženje u svim oblicima izražavanja
– Prepričavanje sadržaja bez sastavljanja plana
– Mogućnost prepričavanja teksta potpunim, jasnim i gramatički oblikovanim rečenicama
• MEDIJSKA KULTURA
– Prati sadržaj filma u kontinuitetu i može reprodukovati viđeno
– Razlikuje prihvatljivo i neprihvatljivo ponašanje likova
– Razvija interes prema umjetnosti

Dobar (3)
• ČITANJE
– Razumije pročitano na nivou odgovaranja na postavljena pitanja
– Ilustruje događaje onako kaoko ga vidi u toku čitanja
– Uspostavlja kriterij za procjenu vlastitog usmenog izražavanja, razumijevanje postupka
• PISANJE
– Samostalno piše oba pisma
– Pravilno piše diktatu (diktat sa komentarim, diktat s predusretanjem grešaka)
– Zna zakone, pravila i norme gramatike, pravogovora i pravopisa
• ČITANJE I INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA
RAZUMIJEVANJE I DOŽIVLJAVANJE PJESME I PROZNOG KNJIŽEVNOG TEKSTA
– Razlikuje književne pojmove (pripovijetke, bajke, basne, dramski tekst, pjesme, stih, strofa i igrokaz)
– Zauzima stav prema liku i njegovim postupcima
– Samostalno imenuje osobine likova na osnovu njihovih postupaka
• JEZIK
RJEČNIK, GRAMATIKA, PRAVOGOVOR I PRAVOPIS
– Pravilno izgovara riječi koje su dominantne u svakodnevnom govoru
– Razumije značenje riječi u književnom tekstu i mogućnost njihove upotrebe u reprodukciji sadržaja
– Analizira rečenicu (subjekat i predikat) uz nesigurnost
• KULTURA IZRAŽAVANJA
– Sastavljanje priče po datim riječima a da priča ima sve date elemente
– Rečenice su jasne i tematski se naslanjaju na sadržaje, odnosno date riječi su kao uporišne, poticajne tačke
– Primjenjuje osnovna pravila pristojnosti u situacijskom i telefonskom razgovoru
• MEDIJSKA KULTURA
– Izražava doživljaj filma kroz pričanje, crtanje, glumu…
– Razumije medijske sadržaje (igrani film, radio emisija, dječiji časopis, dokumentarni film)
– Učestvuje u analizi i razgovoru o gledanom sadržaju

Dovoljan (2)
• ČITANJE
– Razlikuje slova, riječi od rečenice
– Ne poštuje znakove repreodukcije
• PISANJE
– Pravilno piše rečenice ćiriličnim i latiničnim pismom ali nema razvijenu svijest o važnosti pravilnog pisanja i estetske vrijednosti rukopisa
– U pisanju nema jasno osmišljen uvod, razradu i zaključak

• ČITANJE I INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA
RAZUMIJEVANJE I DOŽIVLJAVANJE PJESME I PROZNOG KNJIŽEVNOG TEKSTA
– Zna šta je priča, basna, igrokaz
– Zna o čemu i o kome se u tekstu govori
– U analizi pročitanig teksta može sudjelovati i samostalno govoriti o sadržaju, likovima i poruci
• JEZIK
RJEČNIK, GRAMATIKA, PRAVOGOVOR I PRAVOPIS
– Rješava jednostavne gramatičke i pravopisne zadatke
– Rečenicom izražava misli, postupke i osjećanja
– Zna šta je zavičajni govor, a šta književni jezik te razumije i određuje razliku među njima
• KULTURA IZRAŽAVANJA
– Sposobnost sastavljanja priče na osnovu poticajnih riječi uz svaku tematsku riječ da kaže smislenu rečenicu, a da rečenice čine cjelovitu priču
– Izražavanje viđenog riječima koje su primjerene tematici, situaciji
– Zna osnovna pravila pristojnosi u razgovoru (situacijsko i telefonskom)
• MEDIJSKA KULTURA
– Zna šta je dokument
– Zna šta je dokumentarni, crno bijeli a šta film u boji
– Znaja historijski aspekt nastanka filmova po vrstama

MATEMATIKA

Odličan (5)
– Pravilno i bez greške čita i piše brojeve do miliona
– Rješava složenije problemske zadatke sa tekstom uz usmeno obrazloženje
– Pravilno i tačno pismeno množi jednocifrenim, dvocifrenim i trocifrenim brojem, zatim pismeno dijeli jednocifrenim, dvocifrenim brojem
– Sigurno riješava brojne izraze, sastavlja brojne izraze koji odgovaraju tekstualnim zadacima i primjenjije znanja o redu računskih radnnji u brojnim izrazima i tačno upotrebljava zagrade
– Logičko povezuje podatke i izvodi zaključke
– Prevodi tekstualne zadatke na matematički jezik
– Pretvara jedinične mjere za površinu
– Spretnost u rukovanju priborom za crtanje
– Izračunava kvadratne brojeve
– Prepoznaje vrijednost matematičkih zadataka u svakodnevno životu
– Planski pristupa problemima i rješava ih

Vrlodobar (4)
– Čita, piše i upoređuje brojeve do milion
– Taćno pismeno sabira i oduzima brojeve do milion
– Rješava jednačine i nejednačine u skladu sa programskim sadržajima
– Sastavlja brojne izraze koji odgovaraju tekstualnim zadcima
– Procjenjuje rezultate i vrednuje procjene
– Spoznaje vrijednost sopstvenog mišljenja
– Razumije algoritam pismenog množenja i dijeljenja

Dobar (3)
– Prepoznaje, imenuje, zapisuje i čita brojeve do milion
– Sabira i oduzima brojeve kao jednostavne forme zadataka
– Želi da uradi zadatak i dođe do tačnog rješenja
– Razumije rješavanje brojnih izraza sa množenjem i dijeljenjem koji sadrže promjenjivu
– Razumije postupak rješavanja jednačina i nejednačina u okviru programskih sadržaja
– Razumije algoritam pismenog množenja i dijeljenja
– Imenuje operacije prvog i drugog reda
– Razlikuje proste i složene brojne izraze
– Prepoznaje i razlikuje uglove
– Razumije, izračunava jedinične mjere za površinu

Dovoljan (2)
– Prepoznaje i imenuje brojeve od 10.000 do 1.000.000
– Zna imenovati i prepoznavati klase i razrede
– Sabira i oduzima brojeve do milion kao jednostavne forme zadataka
– Zna i razumije osnovna svojstva množenja i dijeljenja
– Zna šta je zagrada, šta je brojni izraz
– Rješava jednostavnije zadatke sa tekstom sabiranja i oduzimanja, množenja i dijeljenja
– Zna šta je ugao, imenuje, prepoznaje i obilježava krakove, vrh i oblast ugla
– Prepoznaje i imenuje trouglove
– Zna šta je obim
PRIRODA I DRUŠTVO
/DRUŠTVO/
1.MOJA DOMOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
DOVOLJAN (2 )
– Zna ime svoje domovine
– Zna koje su susjedne države Bosne i Hercegovine
DOBAR (3 )
– Imenuje entitete, kantone i distrikt i njihova središta
– Imenuje tri konstitutivna naroda
– Imenuje nacionalne manjine u BiH
VRLO DOBAR ( 4 )
– Može objasniti kako je država BiH dobila svoje ime
– Razumije ulogu glavnog grada BiH
-Razumije važnost geografskog položaja BiH
-Uočava i pokazuje granice BiH
ODLIČAN (5 )
– Može objasniti različita tumačenja o porijeklu imena države BiH
– Na geografskoj karti određuje i objašnjava geografski položaj BiH
– Objašnjava važnost geografskog položaja BiH
– Objašnjava ulogu glavnog grada BiH (političko, kulturno, zdravstveno, prosvjetno i sportsko središte BiH)
– Određuje i pokazuje na geografskoj karti geografski položaj kantona u kojem živi u odnosu na BiH
2. PRIRODNO-GEOGRAFSKE ODLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
DOVOLJAN ( 2 )
– Razlikuje pojmove: polja, ravnice, planine, šume i neke kartografske znake
– Razumije značaj ravnog zemljišta za ljude i životinje
DOBAR ( 3 )
– Imenuje uzvišenja i planine u BiH
– Imenuje tekuće i stajaće vode u BiH
– Imenuje vrste klime u BiH
VRLO DOBAR ( 4 )
– Razumije pojmove vezane za ravno zemljište: nizije-ravnice i polja, kraško polje, visoravan
– Razumije i razlikuje dogovorene kartografske znakove
– Razlikuje planine u BiH prema visini
– Zna i razumije značenje pojma klima i imenuje vrste klima u BiH
ODLIČAN ( 5 )
– Uočava i objašnjava reljefna obilježja BiH
– Objašnjava specifičnost biljnog i životinjskog svijeta na pojedinim planinama u BiH i objašnjava bogatstvo planina
– Imenuje i opisuje tekuće i stajaće vode u BiH (uočavanje na geografskoj karti: smijer, elementi toka, rijeke, jezera, mora)
– Izrađuje tematske karte BiH

3.RELIGIJE
Vjerska slika BiH
Kulturno-prosvjetne i vjerske ustanove naroda u BiH
Kulturno-prosvjetni spomenici u BiH
DOVOLJAN ( 2 )
– Zna šta je religija i koje su religije prisutne u BiH
– Zna najvažnije kulturno-prosvjetne ustanove naroda u BiH i kulturno-povijesne spomenike u BiH
DOBAR (3 )
– Razumije šta je religija i koje su prisutne u BiH
– Koristi odgovarajuće kartografske znakove i snalazi se na tematskoj karti
VRLO DOBAR (4 )
– Može objasniti pojam religija i imenuje religije prisutne u BiH
– Imenuje važnost kulturno-prosvjetnih i vjerskih ustanova naroda u BiH i može objasniti njihov značaj
– Objašnjava povezanost načina života i rada ljudi sa prirodnim privrednim, kulturnim, društvenim obilježjima sredine u kojoj živi
ODLIČAN ( 5 )
– Koristi odgovarajuće kartografske znakove
– Izrađuje i snalazi se na tematskoj karti
– Ima pozitivan stav prema prirodnim ljepotama šireg zavičaja
– Razvija pozitivan stav i ljubav prema širem zavičaju

4. NASELJA U BIH

DOVOLJAN (2 )
– Zna osnovna obilježja gradskih i seoskih naselja u BiH
– Imenuje važnija gradska naselja u BiH i zna njihova osnovna obilježja
DOBAR ( 3 )
– Razumije i imenuje osnovna obilježja gradskih i seoskih naselja u BiH
– Imenuje važnija gradska naselja u BiH i zna njihova osnovna obilježja
– Objašnjava osnovna obilježja gradskih i seoskih naselja
VRLO DOBAR ( 4 )
– Opisuje i obilježava naselje kao kulturnu, privrednu, društvenu sredinu
– Opisuje i objašnjava osnovna obilježja gradskih i seoskih naselja u BiH
ODLIČAN (5 )
– Objašnjava i izvodi zaključke o privrednim, kulturnim i društvenim sredinama
– Opisuje, objašnjava i izvodi zaključke o gradskim i seoskim naseljima u BiH

5. PRIVREDA BIH

DOVOLJAN (2 )
– Zna nabrojati privredne grane
– Zna glavna obilježja poljoprivrede u BiH i nabrojati poljoprivredne krajeve u BiH
– Zna vrste uglja u BiH
DOBAR ( 3 )
– Zna glavna obilježja poljoprivrede i nabraja rudnike
– Zna i nabraja vrste turizma prisuten u BiH (planinski, skijaški, vodeni…)
– Imenuje najznačajnije turističke destinacije u BiH
– Razumije pojmove: privreda i privredne grane (zemljoradnja, stočarstvo, industrija, turizam, trgovina, zanatstvo, saobraćaj, ugostiteljstvo…)
VRLO DOBAR ( 4 )
– Nabraja i pokazuje na karti poljoprivredne krajeve u BiH
– Zna i razumije da su ugalj i voda osnovni energetski izvori u BiH
– Zna geografski razmještaj uglja u BiH
– Nabraja poljoprivredne krajeve u BiH
– Zna najznačajnije industrijske grane u BiH
– Može objasniti i pokazati na geografskoj karti najvažnije energetska središta u BiH(TE, HE, rafinerije)
– Izrađuje tematske karte
ODLIČAN (5 )
– Izrađuje geografsku kartu BiH
– Može objasniti najznačajnije industrijske grane u BiH
– Objašnjava povezanost privrednih uslova i turizma
– Izrađuje i snalazi se na tematskoj karti: privreda u BiH

6. SAOBRAĆAJ /PROMET U BIH
Vrste saobraćaja u BiH
DOVOLJAN ( 2 )
– Zna i razumije vrste saobraćaja u BiH
– Razumije važnost kvalitetnih saobraćajnica u razvoju svake zemlje
DOBAR ( 3 )
– Može nabrojati vrste saobraćaja u BiH
– Razumije važnost kvalitetnih saobraćajnica u razvoju svake
– Zemlje
– Opisuje saobraćajnice u BiH i objašnjava njihov značaj
VRLO DOBAR (4 )
– Na geografskoj karti pokazuje najvažnije saobraćajnice u BiH
– Opisuje i objašnjava razvijenost saobraćaja u BiH
– Koristi i objašnjava kartografske znakove
ODLIČAN (5 )
– Izrađuje i snalazi se na tematskoj karti i izvodi zaključke o saobraćaju u BiH
– Može objasniti saobraćajnu povezanost naselja u BiH

PRIRODA
1.TEMA: PRIRODA OKO NAS
DOVOLJAN (2 )
– Zna pojmove žive i nežive prirode
– Zna da su živa i neživa priroda povezani i zna da se priroda mijenja
– Zna i nabraja pojmove prirodnih pojava i procesa (klijanje, rastenje, opadanje lišća, disanje, gorenje, truhljenje, kretanje-gibanje)
DOBAR (3 )
– Zna i razumije šta je eksperiment
– Zna i razumije šta je životna sredina na kopnu, u vodi
– Razumije pojmove žive i nežive prirode
– Razumije da se priroda mijenja
– Razumije i može objasniti postupak eksperimenta
– Zna i razumije šta je životno stanište(na kopnu, u vodi)
VRLO DOBAR ( 4 )
– Objašnjava međusobnu zavisnost žive i nežive prirode
– Objašnjava kako se priroda mijenja
– Objašnjava pojmove prirodnih pojava i prirodnih procesa
– Objašnjava međusobnu zavisnost (uzročno-posljedične veze)
ODLIČAN ( 5 )
– Može objasniti postupak eksperimenta i uspješno ga izvodi (o prirodnim pojavama i procesima)
– Na osnovu eksperimenata izvodi zaključak i objašnjava prirodne pojave i procese
– Na osnovu eksperimenata izvodi zaključke i razvija svijest o koristi postojanja i očuvanja žive i nežive prirode

2. TEMA: ŽIVOTNA SREDINA
Životni uslovi, ekologija, očuvanje životne sredine
DOVOLJAN (2 )
– Zna značenje pojma životne sredine (vodena i vazdušna)
– Imenuje kopnene i vodene organizme
– Imenuje osobine živih bića
– Zna i razumije pojmove: Sunce, svjetlost, toplota, zvijezda, planeta
DOBAR (3 )
– Zna i razumije značenje pojma životna sredina
– Imenuje osobine živih bića
– Može objasniti zavisnost kopnenih organizama od životnih uslova na kopnu
– Zna i razumije da voda u prirodi kruži
– Zna i razumije šta je vjetar
– Zna i razumije sastav Zemljine kore i vrste tla
VRLO DOBAR (4 )
– Klasifikuje kopnene i vodene organizme
– Opisuje i objašnjava osobine živih bića
– Opisuje i objašnjava osobine vode( boja, opis, miris, voda kao rastvarač)

ODLIČAN (5 )
– Može na osnovu eksperimenata izvesti zaključak i objasniti osobine vode
– Opisuje i objašnjava proces kruženja vode u prirodi
– Može objasniti tri agregatna stanja vode
– Objašnjava uticaj čovjeka na zagađivanje, čuvanje i potrošnju vode
– Može uočiti i objasniti povezanost vode i života na Zemlji
– Opisuje i objašnjava kako nastaje vjetar i objašnjava osnovne karakteristike i vrste vjetra
– Objašnjava uticaj prirode i živih bića na plodnost tla
– Razvija svijest o važnosti očuvanja okoline

3.TEMA: ŽIVOT BILJKE I ŽIVOT ŽIVOTINJE
DOVOLJAN (2 )
– Zna nabrojati glavne dijelove biljke i podjelu životinja
– Zna da je biljka proizvođač hrane i kisika
– Zna šta su kičmenjaci, a šta beskičmenjaci
DOBAR (3 )
– Razumije osnovnu ulogu glavnih dijelova biljke i grupiše životinje prema načinu ishrane
– Zna i razumije uslove potrebne za život biljke
– Zna i razumije šta je ekologija
VRLO DOBAR (4 )
– Opisuje i objašnjava glavne dijelove biljke i biljne organe
– Razlikuje kopnene i vodene životinje
– Opisuje i objašnjava jednogodišnje i višegodišnje biljke
– Objašnjava razliku između kičmenjaka i beskičmenjaka
ODLIČAN ( 5 )
– Objašnjava važnost biljke za život biljaka i životinja
– Opisuje i biljni i životinjski svijet u pojedinoj životnoj zajednici
– Objašnjava način uzgoja i način zaštite biljaka
– Objašnjava kako je životinja prilagođena životnoj sredini

TEMA:ČOVJEK-DIO PRIRODE I ZDRAVA ISHRANA
DOVOLJAN (2 )
– Zna šta je čovjekov organizam
– Imenuje hranu biljnog i životinjskog porijekla
– Imenuje čula
– Razumije značaj ishrane ljudi
DOBAR ( 3 )
– Imenuje glavne dijelove tijela i njihove organe
– Upotrebljava zdravu hranu i izrađuje jelovnik
– Zna kako treba čuvati zdravlje
VRLO DOBAR (4 )
– Imenuje i objašnjava glavne dijelove tijela i njihove organe
– Razlikuje hranu biljnog i životinjskog porijekla
– Upotrebljava zdravu hranu i izrađuje piramidu ishrane
ODLIČAN ( 5 )
– Objašnjava način čuvanja zdravlja
– Može objasniti sličnost i razliku čovjeka, životinja i biljaka
– Poštuje pravila ponašanja za stolom

MUZIČKA KULTURA
Odličan (5)
– Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe) radi postizanja kolektivnog uspjeha
– Ličnim primjerom i djelovanjem u razredu pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici
– Poznaje notna trajanja, pauze, violinski i bas ključ
– Shvata i razumije postojanje i značaj plesa, kola kod svih narod svijeta (multikulturalnost)
– Razvija svijest o kulturi ponašanja na nastupima folklornih ansambala
– Aktivno i samoinicijativno se uključuje i mašta kroz brojalicu koju pozitivno vrednuje
– Samostalno izvodi ritam, sviranje na muzičkim instrumentima
– Razvija svijest o značaju muzike u porodici, školi i okolini
– Svojim čestim komentarima i biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku
– Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesme
Vrlodobar (4)
– Poštuje pravila vokalne tehnike koja dovede do kvaliteta pjevanja (intonacija, artikulacija, dikcija)
– Poznaje mogućnosti Orffovih instrumenata i adekvatno ih koristi
– Poštuje kulturu svog i drugih naroda
– Izražava kreativnost igrom, pokretom i pjevanjem
– Izvodi brojalicu precizno i tačno u skladu sa tekstom
– Upoređuje i brzo uočava sličnosti i razlike u trajanju nota, obrazlaže ih i tačno izvodi po zadatku
– Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu
– Prilikom slušanja muzike, posebno na koncertu, poštuje pravila ponašanja
– Pravi varijacije na zadanu temu (melodiju, ritam)
– Spontano na muziku progovara pokretom, likovno ili literarno

Dobar (3)
– Osjet za ritam i mjeru je sve izraženiji
– U interpretaciji poštuje i koristi osnovne muzičke oznake i notnom zapisu
– Pjeva solimizacijom lakše primjere
– Ispravno izvodi novu igru primjenjujući ranija znanja
– Samostalno pjeva i izvodi zadane pokrete sa osjećajem sigurnosti
– Na osnovu ritma prepoznaje ranije naučene brojalice (muzičke zagonetke)
– Izvodi brojalicu precizno i tačno u skladu sa tekstom
– Shvata da je orkestar – muzički uređena zajednica koja svira prema pravilima i znaku
– Razlikuje izvođače ansamble: orkestar, hor, izvođačke glasove
– Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju
– Učestvuje u muzičkim igrokazima
Dovoljan (2)
– Pamti i pjeva melodiju, ali griješi u tekstu pjesme
– Razlikuje i poznaje muzičke instrumente
– Izvodi zadanu koreografiju uz male poteškoće
– Prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje
– Zna da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove
– Na osnovu sviranja ritma prepoznaje ranije naučene brojalice
– Zna tekst brojalica
– Pamti i pjevuši melodiju kompozicije koju sluša
– Razlikuje glasove: dječiji, ženski i muški

LIKOVNA KULTURA
Odličan (5)
– Likovno se izražava dinamičkim i statičkim kompozicijama linija
– Stvara sopstveni likovni rukopis
– Stvaranje slika degradacijom boje
– Oslikava ahromatski kontrast
– Primjenjuje i dokazuje značaj grafike u svakodnevnom životu
– Uočava i stvara prostorno-plastične kompozicije i kompozicijske odnose
– Uočava i razlikuje konstruktivne elemene u arhitekturi (zid, dub, krov)
– Stvara stilove prilikom izrade
– Izrađuje i oblikuje različite proizvode
Vrlodobar (4)
– Koristi različite vrste kompozicije u likovnom izražavanju
– Određuje dominantne linije na crtežu
– Koloristički izražava privid volumena na plohi
– Štampa koristeći tehniku visoke štampe – linorez
– Istražuje u uočava sličnosti i razlike u oblikovanju volumena i prostora
– Uočava izražava odnos mase i prostora
– Izrađuje plakate i prenosi poruke
Dobar (3)
– Zna i razumije pojmove: dinamika, statika, kompozicija
– Zna i razumije vrste kompozicija: vodoravna, uspravna, kružna, piramidalana, slobodna
– Zna i razumije pojmove: mrlja, potez, ploha, tanki namaz boje, debeli namaz boje, kompozicija boja, ritam, dominacija, modelacija, modulacija, harmonija
– Zna i razumije tehniku visoke štampe
– Zna i razumije negativ i pozitiv
– Zna i razumije funkciju plakata
– Razumije odnos slike i tekst na plakatu
Dovoljan (2)
– Zna pojmove dominacija i usklađivanje linija
– Navikavaju se na upornost i ustrajnost pri ispunjavanju crteža linijama
– Zna i razumije tehniku otiska u linorezu
– Zna funkciju plakata
– Razumije odnos slike i tekst na plakatu
– Zna i razumije pojam stilizacija i indudtrijski dizajn

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
Odličan (5)
– Posjeduje osnovna znanja o djelovanju tjelesnog vježbanja na čovjekov organizam
– Organizuje izvodi aktivnosti za otklanjanje umora
– Vješto izvodi brzo trčanje niskog starta
– Automatizovan skok uvis i udalj
– Praktično izvodi nastavne sadržaje višenja, upiranja i penjanja
– Spretno i tačno izvodi razlošku
– Poznaje sebe i svoje mogućnosti
– Vješto izvodi osnovne korake aerobika niskog i visokog intenziteta
– Pokazuje izrazitu spretnost
– Vješto igra rukomet, nogomet i košarku
Vrlodobar (4)
– Posjeduje osnovna znanja o dnevnom rasporedu uzimanja hrane i tečnosti u vrijeme povećanih tjelesnih napora
– Izvodi tjelesne vježbe
– Spretno izvodi ciklična kretanja sa zadatkom
– Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o svim vrstama trčanja
– Razvijena statična i dinamička ravnoteža
– Uporan u vježbanju
– Igra narodno kolo po izboru
– Pravilno drži tijelo pri izvođenju vježbi
– Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o rukometu, košarci, odbojci i nogometu
– Poštuje različitosti tjelesnih sposobnosti između spolova
Dobar (3)
– Razumoje značaj prehrane i tjelesnog zdravlja
– Izvodi brzo trčanje iz niskog starta
– Posjeduje osnovna teorijska znanja o trčanju na različite načine
– Zna pravilno bacati medicinku lijevom i desnom rujkom iz mjesta
– Posjeduje osnovna teorijska praktična znanja o razloški
– Okreće obruč oko ruke i struka
– Vodi obruč kotrljanjem naprijed
– Savladavanje elemenata nogometa, rukometa, košarke i odbojke
– Važno je poštovati pravila prilikom igranja
Dovoljan (2)
– Izvodi osnovne tjelesne vježbe
– Prepoznaje zakone umora
– Zna elelemte niskog starta
– Zna elelemte skoka uvis i udalj u skladu sa programskim sadržajima
– Zna pravila višenje, upiranja, vučenja i guranja
– Improvizacija koreografije na različitu vrstu nuzike
– Poznaje termine za označavanje osnovnih položaja, stavova, pokreta i kretanja
– Zna osnovne elemente tehnike i taktike u rukometu, nogometu, košarci i odbojci
– U igri je važno poštovati druge i igrati za ekipu