Vannastavne aktivnosti

Voditelji sekcija u školskoj 2017/18. godini

Likovna sekcija Selvedina Kuko, Selma Kara, Adisa Pajević, Alisa Tojaga, Almira Krpo
Teatar- dramska sekcija Arnela Tikvina, Edina Karadža, Azra Tabaković, Aida Fajić, Alisa Lizde, Irma Đono, Ermina Kevelj, Esma Džiho
Ritmička sekcija Inela Agić, Mirzada Hotić, Alisa Lizde
Horska sekcija Enisa Čevra, Alma Ćorić, Amra Dugalić, Ejla Tunović
Ekološka sekcija Snježana Veledar-Jurjević, Ramiza Peco, Refik Sjekirica, Aida Bralj, Admir Delalić
Kaligrafija Samir Sejdihović
Volonterska Elma Šamerić, Nermana Marić
Saobraćajno-tehnička Emir Omerčaušević, Rusmir Karadža
Debatna Amira Maksumić, Armin Pandur
Sportska Elvir Tabaković, Sejo Krhan
Novinarska Radmila Ćirić, Inela Agić

 

Organizacija rada aktiva na nivou škole

Prirodnih nauka Zumra Kovač, nastavnica hemije
Društvenih nauka Elvir Tabaković, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Aktiv jezika Irmo Đono, profesorica bosanskog jezika i književnosti
Razredne nastave Selvedina Kuko, profesorica razredne nastave