Vjeronauka

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ,,ZALIK“

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA IZ  PREDMETA ISLAMSKA VJERONAUKA   OD  3.-9. razreda.

                                                                  

ZNANJE – KRITERIJI VREDNOVANJA

 

OCJENA i OPIS

 

NEDOVOLJAN- Ni uz pomoć nastavnika učenik ne prepoznaje osnovne sadržaje.

 

DOVOLJAN- Uz veliku pomoć nastavnika učenik prepoznaje osnovne sadržaje i slabo ih reproducira.

 

DOBAR- Uz nastavnikovu pomoć učenik reproducira i razumije osnovne sadržaje.

 

VRLO DOBAR- Uz eventualnu malu pomoć nastavnika učenik solidno razumije sadržaje, logički ih povezuje i primjenjuje na nove jednostavnije situacije.

 

ODLIČAN- Učenik samostalno, sigurno i vješto interpretira i primjenjuje znanja na životne

problemske situacije.

 

 

ZALAGANJE – KRITERIJI VREDNOVANJA

 

OCJENA i OPIS

 

NEDOVOLJAN- Učenik ne pokazuje zanimanje za nastavne sadržaje, ne sudjeluje u nastavi, često nemaudžbenik i bilježnicu, ne piše školske i domaće uratke, ne donosi dogovorene materijale potrebne za obradu pojedinih tema.

 

DOVOLJAN- Učenik pokazuje minimalno zanimanje za nastavne sadržaje, površno prati nastavnika, zapis u bilježnici mu je nepotpun, neredovit je u pisanju školskih i domaćih uradaka, rijetko donosi dogovorene materijale potrebne za obradu pojedinih tema.

 

DOBAR- Učenik pokazuje prosječno zanimanje za nastavne sadržaje, zapis u bilježnici mu je

uglavnom cjelovit, površan u pisanju školskih i domaćih uradaka, neredovito donosi

dogovorene materijale potrebne za obradu pojedinih tema.

 

VRLO DOBAR- Učenik aktivno sudjeluje u nastavi, redovit je u pisanju školskih i domaćih uradaka, uglavnom donosi dogovorene materijale potrebne za obradu pojedinih tema.

 

ODLIČAN- Učenik vrlo aktivno sudjeluje u nastavi, često postavlja pitanja s ciljem pojašnjenja i produbljenja nastavnih sadržaja, školske i domaće uratke piše cjelovito, redovito

donosi dogovorene materijale potrebne za obradu pojedinih tema, samoinicijativno

donosi materijale vezane za pojedine nastavne teme, aktivan u izvannastavnim

aktivnostima.

 

 

 

KULTURA KOMUNICIRANJA – KRITERIJI VREDNOVANJA

 

OCJENA i OPIS

 

NEDOVOLJAN- Učenik često ometa rad, nepristojno i neprimjereno se ponaša i izražava, nedostaje mu odnos poštivanja prema islamskim vrijednostima.

 

DOVOLJAN- Učenika treba često poticati na pristojnije i primjerenije ponašanje i izražavanje, ponekad se s nepoštivanjem odnosi prema islamskim vrijednostima.

 

DOBAR Učenik povremeno surađuje s drugim učenicima i vjeroučiteljem, potreban mu je

povremeni poticaj na pristojnije i primjerenije ponašanje i izražavanje, treba još više

razviti odnos poštivanja prema islamskim vrijednostima.

 

VRLO DOBAR- Učenik solidno surađuje s ostalim učenicima i vjeroučiteljem, pristojno i primjereno se ponaša i izražava, s poštivanjem se odnosi prema islamskim vrijednostima.

 

ODLIČAN- Učenik izvrsno surađuje s ostalim učenicima i vjeroučiteljem, pažljiv i uljudan, uzornim ponašanjem vrlo pozitivno djeluje na ostale učenike, u svim situacijama se s poštivanjem odnosi prema islamskim vrijednostima.

 

STVARALAČKO IZRAŽAVANJE – KRITERIJI VREDNOVANJA

 

OCJENA i OPIS

 

NEDOVOLJAN- Učenik odbija sudjelovati u svakom obliku stvaralačkoga izražavanja, često ne izvršava postavljene zadatke i preuzete obveze, ne uspijeva se izraziti niti uz pomoć i poticaje nastavnika.

 

DOVOLJAN- Učenik ne pokazuje interes prema stvaralačkom izražavanju, ali reagira na poticaj nastavnika, djelomično izvršava postavljene zadatke, uspijeva se izraziti samo uz veliku nastavnikovu pomoć.

 

DOBAR- Učenik se trudi u radu i obavljanju postavljenih zadataka, ali mu nedostaje jasnoća u izričaju, slabije uočava bit sadržaja, teže pokazuje i artikulira svoje sposobnosti.

 

VRLO DOBAR- Učenik rado prihvaća sudjelovanje u različitim oblicima stvaralačkoga izražavanja, uglavnom se izražava gramatički pravilnim i razumljivim rečenicama, solidno se služi religioznim rječnikom, ima solidnu sposobnost komunikacije vjerskih sadržaja i

koreliranja naučenoga.

 

ODLIČAN- Učenik samostalno, razumljivo i argumentirano obrazlaže svoje mišljenje, rado

sudjeluje u različitim oblicima stvaralačkog izražavanja i daje inicijative, ističe se po

iscrpnosti, uspješnosti i kreativnosti, drži se zadane teme i uočava bit sadržaja,sposoban je s islamskog stajališta kritički propitivati i prosuđivati različite oblike mišljenja i ponašanja.