II razred

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

 1. POČETNO ČITANJE I PISANJE

 

NISKI

 • razlikuje slova
 • Razlikuje riječi od rečenica
 • Zna da bilo koji red riječi u rečenici ne predstavlja rečenicu
 • Imenuje i razlikuje elemente pisanih slova
 • Pravilno piše strukturu pisanih slova (velikih i malih) i povezuje slova u riječi
 • Piše po uzoru
 • Rečenice napisane štampanim slovima prepisuje pisanim slovima
 • Piše rečenice i tekst uz ilustrirani sadržaj
 • Pravilno i tačno čita riječi, rečenice, kraći tekst i razumije pročitano

 

SREDNJI

 • Pravilno oblikuje grafičku strukturu slova linijama normalne debljine
 • Rečenice napisane pisanim slovima prepisuje pisanim slovima
 • Prepisuje, dopunjava rečenicu, samostalno sastavlja rečenicu
 • Razvija osjećaj za tempo i dinamiku prilikom čitanja
 • Poštuje pauzu i znakove interpukcije (taču, upitnik, uzvičnik)
 • Ilustruje pročitani sadržaj
 • Čita prirodnom jačinom glasa i brzinom normalnog govora

 

VISOKI

 • Piše po diktatu s komentarom i po sstvaralačkom diktatu
 • Iskazuje estetsku stranu rukopisa
 • Voli čitati na različite načine: čitanje naglas, u sebi, individualno ili horsko čitanje
 • U odnosu na pročitani sadržaj može: odgovoriti na detaljna pitanja, uočiti uzročno- posljedične veze, riješti problemsku situaciju, dodati i/ ili izostaviti pojedinosi
 • Može praviti leksičke nizove riječi
 • Koristi dodatnu dječiju literaturu i prepričava sadržaje

 

 

 1. ČITANJE I INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA

 

RAZUMIJEVANJE I DOŽIVLJAVANJE PJESME I POZNOG KNJIŽEVNOG TEKSTA

 

NISKI

 • Zna šta je priša, basna, igrokaz
 • Zna o čemu, o kome se govori u tekstu
 • Zna tok događaja priče
 • Zna šta je glavni, šta sporedni lik
 • Zna da likovi u igrokazu razgovaraju na pozornici
 • Može prepričati pročitani tekst na osnovu pitanja
 • Izražava doživljaj teksta riječima, ilustracijom
 • Uočava osnovna raspoloženja u pjesmi
 • Čita, recituje pjesmu

 

 

SREDNJI

 • Zna opisati tok događaja u tekstu
 • Određuje glavne i sporedne likove u priči
 • Razumije pročitani tekst
 • Razumije poruku pročitanog teksta
 • Doživljava radost u samostalnom druženju u tekstu
 • Izražava doživljaj pjesme ilustracijom i pokretom

 

VISOKI

 • Prepoznaje, određuje i imenuje osobine likova u priči
 • Zauzima lični stav prema liku
 • Opisuje osjećanja koja doživljava čitajući priču
 • Poruke transformiše na stvarni život
 • Doživljava i opisujeosnovno raspoloženje u pjesmi
 • Izražava doživljaj na svoj originalan način (rječju, pokretom, tišinom, zvukom, ilustracijom)

 

 1. JEZIK

 

RJEČNIK

 

NISKI

 • Zna šta je glas, šta slovo
 • Povezuje glas i slovo
 • Zna da rečenicama izražavamo misli, osjećanja
 • Pravilno izgovara glas, piše rečenicu

 

SREDNJI

 • Rečenicom izražava misli, postupke i osjećanja
 • Poznaje svoj maternji jezik
 • Pravilno izgovara i jasno formuliše rečenicu
 • Svakodnevno vježba i mijenja značenje riječi

 

VISOKI

 • Koristi odgovarajuće riječi, izraze, stilske uzorke u određenim situacijama
 • Ima razvijenu opštu kulturu govora
 • Čitanjem obogaćuje rječnik, maštu i pomaže u boljem izražavanju misli i osjećanja
 • Ispoljava spontanost i samostalnost u izražavanju

 

 

 1. GRAMATIKA

 

NISKI

 • Zna da rečenicu pišemo velikim početnim slovom
 • Imenuje rečenicu, riječ, slog
 • Prepoznaje rečenicu kao izjavu, pitanje i usklik
 • Pravilno izgovara i piše rečenicu u formalno- gramatičkom smislu

 

SREDNJI

 • Prepoznaje radnju i vršioca radnje u rečenici
 • Dopisuje odgovarajući znak na kraju rečenice
 • Razlikuje rečenicu, riječ, slog i objašnjava

 

VISOKI

 • Samostalno izgovara i piše rečenicu tačno u formalno- gramatičkom smislu
 • Izražava se pravilnim skladnim i jasnim rečenicama
 • Samostalno čitanjem obogaćuje rječnik i koristi dodatne riječi
 • Samostalno piše i opisuje na određenu temu

 

 

PRAVOGOVOR (ORTOEPIJA)

 

NISKI

 • Zna kako pišemo početak i koji znak stavljamo na kraju rečenice
 • Piše imena ljudi, gradova, sela i praznika velikim slovom
 • Pravilno izgovara glasove:č, ć, dž, đ i h u riječima
 • Pravilno izgovara glasovne skupine –ije i –je u riječima
 • Prepoznaje nabrajanje u rečenici

 

SREDNJI

 • Pravilno izgovara glasove i riječi
 • Pravilno i jasno se koristi glasovima/slovima: č, ć, dž, đ i h
 • Koristi i uočava glasovne skupove –ije i –je u riječima
 • Podešava ton i jačinu govora u rečenici
 • Podešava jačinu i ton izgovora riječi u nabrajanju

 

VISOKI

 • prirodnom lahkoćom podešava ton i jačinu izgovor riječi u rečenici i nabrajanju

 

SREDNJI

 • Primjenjuje osnovna pravila pristojnosti u situacijskom i telefonskom razgovoru
 • Pričan sadržaje sa ličnog stanovišta
 • Opisuje događaje sa jedne ili više slika sa više detalaj
 • Uspostavlja logičku vezu u pričanju
 • U pričanju i prepričavanju koristi riječi koje nisu u tekstu
 • Opisuje predmete pomoću detaljnih pitanje
 • Može samostalno izraditi čestitku i napisati razglednicu

 

VISOKI

 • Izražava se pravilnim, jasnim i skladnim rečenicama
 • Uočava ono što je bitno u tekstu i naglašava u opisivanj
 • Izražava spontanost, smaostalnost i slobodu u izražavanju, opisivnjua i kvaliteti ličnog pristupa ka literarnom stavaralaštvu
 • Iskazuke šposebne sklonosti ka svestranom izražavanju

 

 

 

 1. MEDIJSKA KULTURA

 

NISKI

 • Imenuje crtani i lutkarski film
 • Razumije sadržaj i tok radnje crtanog i lutkarskog filma
 • Razumije da se pomoću crteža ili lutka može ispričati priča
 • Zna pojmove biblioteka, bibliotekar
 • Razumije funkciju biblioteke
 • Ponaša se u skladu sa pravilima u biblioteci

 

SREDNJI

 • Izražava doživljaj crtanog i lutkarskog filma kroz: pričanje, crtanje, glumu,…
 • Može odrediti osnovne etičke osobine glavnog lika ( dobar- loš, hrabar- kukavica)
 • Snalazi se u prostoru biblioteke u smislu pristupa slikovnicama

 

VISOKI

 • Usvaja način ponašanja tokom gledanja crtanog filma ili lutkarskog filma
 • Samostalno, ilustrativno ili prepričavanjem iskazuje doživljaj nakon gledanja filma
 • Samostalno prosuđuje i vraća knjige
 • Zapisuje važne podatke o pročitanom djelu
 • Shvata i koristi pravila kulturnog ophođenja u biblioteci
 • Izrađuje slikovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

 

1.BROJEVI DO 10- SABIRANJE I ODUZIMANJE

 

NISKI

 • Zna šta je sabirak i zbir
 • Zna šta je umanjenik, umanjilac, razlika
 • Zna šta je jednakost
 • Razumije vezu sabiranja i oduzimanja
 • Zna i razumije da su sabiranje i oduzimanje računske radnje
 • Zna šta je zagrada
 • Zna šta je brojni izraz
 • Uz malu pomoć rješava zadatke uz konkretni materijal

 

SREDNJI

 • Čita, piše i razumije količinu u skupu brojeva do 10
 • Sabire i oduzima u skupu brojeva do 10 bez konkretnog materijala
 • Računa brojne izraze sabiranja i oduzimanja bez zagrada u skupu brojeva do 10
 • Izračunava zbir od tri sabirka u skupu brojeva do 10
 • Koristi vezu sabiranja i oduzimanja radi lakšeg računanja

 

VISOKI

 • Razvija svijest o važnosti matematike u svakodnevnom životu
 • Samostalno rješava i teže zadatke
 • Daje svoj doprinos u nastavi matenatike dodatnom literaturom
 • Sa lahkoćom rješava problemske zadatke
 • Upoređuje, procjenjuje i samostalno donosi zaključke

 

 1. BROJEVI DO 20- SABIRANJE I ODUZIMANJE

 

NISKI

 • Prepoznaje i imenuje brojeve do 20
 • Zna šta je brojni niz
 • Zna šta je brojna linija
 • Zna šta je prethodnik, a šta sljedbenik
 • Zna koje su jednocifreni, a koje dvocifreni brojevi
 • Prepoznaje i imenuje simbole: je veći od (>), -je manji od (<), -jednako je (=), – nije jednako
 • Prepoznaje i imenuje zagradu
 • Zna i objašnjava osobine zbira
 • Zna i objašnjava osobine razlike
 • Zna redne brojeve
 • Zna rimske cifre za pisanje brojeva do 20
 • Zna da slovo može biti znak za broj
 • Rješava zadatke uz malu pomoć

 

SREDNJI

 • Piše, čita i upoređuje brojeve do 20
 • Stvara brojni niz u skupu
 • Predstavlja prirodne brojeve do 20 na brojnoj liniji
 • Određuje neposrednog sljedbenika i neposrednog prethodnika datog broja
 • Upoređuje brojeve u skupu do 20
 • Pravilno upotrebljavasimbole upoređivanja brojeva
 • Koristi zagradu u zadatku
 • Računa brojne izraze sabiranja i oduzimanja sa i bez zagrada u skupu brojeva do 20 bez konkretnog matreijala
 • Vrši provjeru sabiranja i oduzimanja i obrnuto
 • Koristi svojstvaoperacije sabiranja
 • Čita i piše redne brojeve
 • Piše rimske cifre u skupu brojeva do 20
 • Rješava jednostavne tekstualne zadatke
 • Određuje brojnu vrijednost izraza sa jednom operacijom ako je poznata vijednost zadatka

 

VISOKI

 • Pokazuje samoinicijativu u radu
 • Zapisuje i rješava složenije zadatke
 • Razlaže zadatke na poznato i nepoznato
 • Samostalno vrši provjeru sabiranja pomoću oduzimanja
 • Rješava matematičke zagonetke
 • Rješava zadatke složenog nivoa
 • Pronalazi redne brojeve i brojeve zapisane rimskim ciframa u dodatnoj literaturi
 • Zalaganjem produbljuje i proširuje pojam brojeva do 20
 • Prepoznaje i otkriva relacije među brojevima i njihova svojstva i samostalno opisuje postupke
 • Prepoznaje ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu

 

 1. 3. GEOMETRIJA- PREDMETI OBLIKA LOPTE, KVADRA, VALJKA, KUPE I PIRAMIDE

 

NISKI

 • Imenuje i razlikuje predmete oblika: kocke, kvadra, piramide, valjka, lopte i kupe
 • Razumije da je povšina granica predmeta
 • Zna šta je zakrivljena površ, a šta ravna površ
 • Uočava i imenuje ravne i zakrivljene površine
 • Imenuje modele geometrijskih tijele i njihove površi

 

SREDNJI

 • Klasifikuje predmete po obliku
 • Određuje ravne i zakrivljene površine na predmetima iz životnog okruženja
 • Uočava i imenuje strane, vrhove, bridove kocke, kvadra i piramide
 • Koristi jednostavni geometrijski pribor

 

 

 

 

VISOKI

 • Uočava i precrtava krug, pravougaonik, kvadrat i trougao kao granice predmeta
 • Samostalno upoređuje ravnei zakrivljenepovršine na predmetima iz životnog okruženja i na modelima geometrijskih tijela
 • Procjenjuje, upoređuje i izvodi zaključke
 • Ispoljava spretnost u upotrebi pribora za crtanje
 • Samostalno izrađuje modele geometrijskih tijela
 1. GEOMETIJA- POVRŠI I LINIJE

 

NISKI

 • Prepoznaje liniju kao granicu površi, površine
 • Zna da linije mogu biti ravne i zakrivljene
 • Prepoznaje i imenuje liniju kao granicu površine
 • Zna da je tačka granica linije
 • Razumije da je duž izlomljena linija
 • Prepoznaje i imenuje pravougaonik, kvadrat i trougao kao zatvorene izlomljene linije
 • Imenuje granicu kruga kao zatvornu zakrivljenu liniju

 

SREDNJI

 • Uočava razliku između površ i linije
 • Obilježava duž
 • Uočava tačku kao granicu linije
 • Obilježava tačku
 • Uočava i crta izlomljenu liniju
 • Uočava i prepoznaje pravougaonik, kvadrat, tougao kao zatvorene izlomljene linije
 • Uočava i crta granicu kruga

 

VISOKI

 • Ispoljava samostalnost i urednost u radu
 • Sa lahkoćom se služigeometrijskim priborom
 • Uočava tačku kao granicu linija na predmetima iz neposredne okoline
 • Primjenjuje primjere iz stvarnog života
 • Vizuelno prepoznaje predmete i olike i opisuje ravne i zakrivljene površine

 

 

 1. MJERE I MJERENJA

                      

NISKI

 • Prepoznaje i imenuje osnovne jedinice za dužinu, masu, tečnost, vijeme i novac
 • Imenuje sprave kojima se vrše mjerenja

 

SREDNJI

 • Mjeri uz korištenje osnovnih jedinica i instrumenata
 • Tačno izražava rezultate mjerenja
 • Pravi pretpostavke za određivanje dužine, mase, tečnosti i vremena

 

VISOKI

 • Upoređuje pretpostavku i rezultat mjerenja
 • Samostalno izvodi zaključak
 • Ima razvijenu svijest o potrebi mjerenja, procjenjivanja, predviđanja i značaja tih aktivnosti u svakodnevnom životu

 

 

 

 

 

 

MOJA OKOLINA/ PRIRODA I DRUŠTVO

 

 1. TEMA: ŠKOLA

 

NISKI

 • Zna i razlikuje pojmove odjeljenje i razred
 • Zna dnevni plan aktivnosti kod kuće i u školi (raspored časova)
 • Poštuje pravila ponašanja
 • Zna podatke o školi
 • Imenuje zaposlenike u školi i vrstu njihovog posla
 • Svakodnevo ispunjava školske obaveze

 

SREDNJI

 • Ponaša se u skladu sa kučnim redom i pravilima
 • Izvršava svoje dužnosti i obaveze
 • Povezuje podatke o školi
 • Opisuje vrstu posla zaposlenika u školi
 • Ima razvijenu svijest o pripadnosti školskoj zajednici

 

VISOKI

 • Ima izgrađen pozitivan stav o školi
 • Daje svoj doprinos u prikupljanju materijala za nastavu
 • Povezuje i opisuje sadržaje
 • Iznosi svoj lični stav
 • Ima razvijene individualne sposobnosti za logičko zaključivanje

 

 

2.TEMA: PUT OD KUĆE DO ŠKOLE ( SAOBRAĆAJ)

NISKI

 • Imenuje saobraćajne elemente: ulicu, put, kolovoz, trotoar, pješačku stazu, raskrsnicu
 • Zna nabrojati pravila ponašanja u saobraćaju: kretanje trotoarom, ulicom, prelaz preko ulice, zebre, semafor, raskrsnicu
 • Imenuje saobraćajne znakove na putu od kuće do škole
 • Imenuje sredstva javnog prevpza

 

SREDNJI

 • Poštuje pravila ponašanja u saobraćaju
 • Samostalno se kreće na putu od kuće do škole
 • Koristi najsigurniji i najkraći put od kuće do škole
 • Objašnjava i crta saobraćajne znakove
 • Raspoznaje sredstva javnog prevoza i njihovu namjenu
 • Poštuje pravila ponašanjau sredstvima javnog prevoza
 • Opisuje stajališta i njihovu funkciju

 

VISOKI

 • Upoređuje i opisujesaobraćajne znakove
 • Opisuje sredstva javnog prevoza i njihovu funkciju
 • Ima razvijenu svijesto važnosti kulture ponašanja u saobraćaju
 • Povezuje sadržaje sa drugim nastavnim predmetima
 • Navodi praktične primjere
 • Razvija pozitivne vrijednosti prema svojoj okolini

 

 1. TEMA: MOJA PORODICA/ OBITELJ I MOJ DOM

 

NISKI

 • Imenuje užu i širu porodicu
 • Zna i razumije porodične odnose
 • Zna šta je porodično stablo
 • Razumije da se porodice međusobno razlikuju
 • Razumije da je porodica uređena zajednica u kojoj se svako ponaša prema pravilima
 • Zna šta je trudnoća, pupak i kako se beba hrani
 • Zna da u porodici postoje pravila ponašanja
 • Imenuje dužnosti i obavete članova porodice
 • Imenuje i razlikuje objekete za stanovanje
 • Zna nazive ulica, sela, grada gdje stanuje
 • Imenuje i razlikuje prostorije u stanu/ kući i njihovu namjenu
 • Zna šta je kućni red
 • Imenuje i razlikuje aparate u stanu, namještaj i njihovu namjenu
 • Zna važnije telefonske brojeve (policija, hitna, vatrogasci)
 • Zna kako postupazi u situacijamasa nepoznatim osobama

 

SREDNJI

 • Može opisati članove porodice
 • Izrađuje porodično stablo svoje porodice
 • Opisuje članove svoje porodice
 • Opisuje svoj radni dan
 • Zna nabrojati raspored i podjelu poslova u porodici
 • Opisuje kako članovi njegove porodice provode slobodno vrijeme
 • Može objasniti načine održavanja reda i higijene u kući/ stanu
 • Opisuje prostorije u stanu/ kući i objašnjava njihovu namjenu
 • Objašnjava postupke u slučaju opasnosti

 

VISOKI

 • Ima razvijenu svijest da napredak porodice i međusobni odnosi zavise od zajedničkog rada poštivanja i ljubavi
 • Ima razvijen pozitivan stav i mišljenje o porodici i samom sebi
 • Izgrađena je svijest o važnosti održavanja stambenih objekata i poštivanja kućnog reda
 • Opisuje pravilnu upotrebu kućanskih aparata i namještaja
 • Vrši klasifikaciju kućanskih aparata
 • Pravilno koristi kućanske aparate i namještaj
 • Čita prigodne tekstove i slikovnice
 • Može izraditi slikovnice o svojoj porodici, aparatima u stanu i namještaju
 • Povezuje nastavne sadržaje i samostalno donosi zaključke

 

 1. TEMA: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

 

NISKI

 • Zna objasniti pojmove prošlost, sadašnjost i budućnost
 • Razlikuje ono što se dogodilo jako davno od onog što se dogodilo juče
 • Zan štaželi postati u budućnosti
 • Može napraviti porodičnu historiju koristeći fotografije i dokumente

 

SREDNJI

 • Upoređuje i opisuje život jednog od članova svoje porodice sa svojim životom
 • Može objasniti kako se život promijenio od kada je djed, otac… bio mali
 • Razumije vrijednosti poznavanja vlastite prošlosti i prošlosti svoje porodice
 • Iznosi planove uključujući predviđanje svoje budućnosti

 

VISOKI

 • Piše svoju vlastitu biografiju i nekog od članova porodice
 • Pravi poređenje (običaji, zanimanja, odijevanje, igra, hrana,… nekad i sad)
 • Ima razvijen pozitivan stav o prošlosti svoje porodice
 • Opisuje kako se život njegove porodice promijenio
 • Izrađuje album: „Moja porodica nekad i sad“

 

 

 1. TEMA: MOJE MJESTO

 

NISKI

 • Imenuje naziv mjesta u kojem živi
 • Imenuje dio grada
 • Zna naziv ulice u kojoj živi
 • Zna važnije podatkeo mjestu u kojem živi
 • Razlikuje teren mjesto (brdovito, ravničarsko)
 • Imenuje važnije objekte u mjestu
 • Razlikuje i imenuje osnovna zanimanja u mjestu
 • Zna pravila ponašanja na izletištima
 • Razumije značaj očuvanja životne okoline

 

SREDNJI

 • Opisuje mjesto u kojem živi
 • Opisuje dio grada u kojem živi (svoju ulicu)
 • Zapaža i opisuje prirodne ljepote mjesta
 • Zapaža i opisuje teren mjesta
 • Može opisati i objasniti zanimanja ljudi u mom mjestu
 • Razvija svijest o značaju očuvanja životne okoline

 

VISOKI

 • Razvija svijest o važnosti poznavanja mjesta u kojem živi
 • Izrađuje i prikuplja mateijale o mjestu
 • Ima razvijen osjećaj lokalnog patriotizma
 • Upoređuje različita ili slična zanimanja ljudi
 • Samostalno izvodi zaključke i povezuje sadržaje

 

 

 1. TEMA: SNALAŽENJE U PROSTORU I VRIJEME

 

NISKI

 • Imenuje dijelove dana: jutro,prije podne, podne, poslije podne, danas, noćas
 • Imenuje dane u sedmici i zna njihov redosljed
 • Zna šta je sat
 • Sa čim mjeimo vrijeme
 • Zna nabrojati mjesece u godini
 • Razlikuje godišnja doba
 • Zna osnovne karakteristike godišnjih doba
 • Imenuje padavine i pojave u određenom godišnjem dobu

 

SREDNJI

 • Opisuje štaradi u kojem dijelu dana
 • Povezuje aktivnosti sa dijelovima dana
 • Pravi dnevni raspored svog rda
 • Opisuje vremenske promjene u određenom godišnjem dobu ( promjnene na biljkama, životinjama, ljudima)
 • Vodi kalendar prirode

 

VISOKI

 • Određuje položaj objekata u odnosu prema drugim objektima
 • Izrađuje slikovni kalendar za godišnja doba
 • Zna koliko mjeseci traje godišnje doba
 • Opisuje i povezuje sadržaje određenih godišnjih doba (pravi komparaciju)
 • Prati i bilježi vremenske promjene u određenom godišnjem dobu
 • Prati i bilježi promjene na biljkama i životinjama u određenom godišnjem dobu
 • Samostalno opisuje i povezuje nastavne sadržaje

 

 

 1. TEMA: ŽIVA BIĆA

 

NISKI

 • Zna nabrojati glavne dijelove ljudskog tijela
 • Zna i razumije važnost redovnih odlazaka ljekaru
 • Uočava razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica
 • Zna nabrojati osnovna sredstva za održavanje lične higijen i prostora
 • Imenuje različite vrste hrane i prehrambenih namirnica
 • Imenuje obroke
 • Razumije da je pravilna ishrana povezana sa zdravljem
 • Zna nabrojati dijelove odjeće
 • Razumije osnovna pravila odijevanja
 • Imenuje i razumije funkciju čula

 

SREDNJI

 • Može ojasniti funkciju dijelova tijela
 • Zna opisti piramidu ishrane
 • Može samostalno izraditi piramidu ishrane
 • Zna i primjenjuje pravila lijepog ponašannja za stolom
 • Poštuje pravila pri odijevanju
 • Objašnjava funkciju čula

 

VISOKI

 • Ima razvijenu svijest o važnosti očuvnja i zaštite zdravlja
 • Ima razvijenu svijest o važnosti čuvanja čula
 • Opisuje i povezuje sadržaje o značaju i primjeni higijene
 • Vrši klasifikaciju različitih vrsta hrane i prehrambenih namirnica
 • Opisuje piramidu ishrane
 • Povezuje nastavne sadržaje sa primjerima iz vlastitog života

 

 

 1. TEMA: ŽIVA BIĆA I NJIHOVA STANIŠTA, BILJKE I ŽIVOTINJE

 

NISKI

 • Imenuje i razlikujebiljke i životinje iz bližeg okruženja ( šuma, voda, livada, selo)
 • Imenuje domaće, divlje životinje, kućne ljubimce iz bližeg okruženja
 • Može nabrojati dijelove tijel životinja
 • Imenuje mladunčad životinja
 • Zna kako se životinje oglašavaju, gdje žive
 • Zna i razumije koristi od biljaka i životinja za čovjek
 • Zna da se u različita godišnja dobadešavaju različite promjene u prirodi na boljkama i životinjama
 • Može nabrojati odnovne dijelove biljaka
 • Zna da se sva živa bića rađaju, rastu, stare i umiru

 

SREDNJI

 • Opisuje vanjski izgled biljaka i životinja iz bližeg okruženja
 • Vrši klasifikaciju biljaka i životinja iz bližeg okruženja prema vidljivim sličnostima i razlikama
 • Razlikuje i klasifikuje domaće, divlje životinje i kućne ljubimce
 • Objašnjava koristi od domaćih životinja
 • Uočava promjene na biljkama i životinjam u određeno godišnje doba

 

VISOKI

 • Ima razvijenu ekološku svijest i svijest o korisnosti postojanja biljnog i životinjskog svijeta
 • Opisuje, uočava načine pravilnog odnosa prema biljkama i životinjamiz neposrednog okruženja

 

 

 

 

 

 

 

MUZIČKA KULTURA

 1. PJEVANJE I SVIRANJE

NISKI

 • Prepoznaje pjesmice,brojalice i muzičke igre
 • Prepoznaje pojedine muzičke znakove u notnom zapisu
 • Pažljivo sluša muziku
 • Svira na Orffovim instrumentima
 • Razumije ,imenuje i koriguje greške u pjevanju
 • Pjeva prirodnom jačinom

SREDNJI

 • Poštuje pravila pjevanja(intonacija ,artikulacija,dikcija)
 • Kroz pjevanje,sviranje,improvizaciju ima razvijen osjećaj za mjeru(dvo,tro i četverodijelnu),tezu i arzu,ritam tempo i dinamiku
 • Osluškuje.,upoređuje i koriguje vlastito pjevanje i sviranje

VISOKI

 • Ulaže veliki trud da usaglasi pjevanje i sviranje
 • Samostalno vježba
 • Procjenjuje sebe,stvara pozitivnu sliku i razvija svijest o značenju svakog pojedinca
 • Kroz muzičke zadatke ima razvijenu svijest o obavezama
 • Pokazuje interes za pojedine instrumente
 1. SLUŠANJE MUZIKE

NISKI

 • Prepoznaje ranije slušana djela
 • Prepoznaje karakter djela
 • Prepoznaje osnovne instrumente i grupe instrumenata
 • Razlikuje izvođačke sastave
 • Prepoznaje vokalno,instrumentalno i vokalno – instrumentalno izvođenje
 • Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju
 • Slušajući pjevuši melodiju

SREDNJI

 • Samostalno određuje karakter kompozicije
 • Razlikuje i upoređuje djela
 • Tačno određuje osnovne osobine tona(visinu,trajanje,glasnoću,boju,tempo)
 • Razlikuje instrumente vizuelno i auditivno
 • Razvijena je sposobnost za praćenje notnog zapisa
 • Povezuje i pravi korelaciju sa likovnom kulturom(crtež)

 

               VISOKI

 • Izvodi zaključke o djelu
 • Samostalno smišlja,upoređuje,dodaje i mijenja
 • Izražava razne ritmove,zvukove i šumove iz prirode uz improvizaciju na muzičkim instrumentima
 • Izražava utisak i iznosi mišljenje o slušanom djelu
 • Ima razvijen pozitivan stav prema muzici i kompozitorima,kulturi ponašanja na koncertu i značaju muzike u porodici

 

 

 1. MUZIČKE IGRE

NISKI

 • Imenuje pojedine igre i kola
 • Zna tekst brojalica,pjesmica i muzičkih igara
 • Treba da zna pravila muzičke igre
 • Prepoznaje pojedine narodne nošnje
 • Povezuje ritam sa pokretom
 • Prati oznake za dinamiku u igri
 • Primjenjuje pravila muzičke igre
 • Ponavlja i razumije pokrete brojalice
 • Pravilno izvodi ritam po uzoru
 • Treba da pravilno korača u ritmu

SREDNJI

 • Samostalno pjeva i igra
 • Koristi oznake za dinamiku
 • Prihvata i primjenjuje pravila muzičke igre
 • Pravilno izvodi igru-kolo
 • Prati izvodi pokrete u mjeri i ritmu
 • Ima razvijen osjećaj za mjeru i ritam
 • Uočava razlike između određenih i neodređenih zvukova

VISOKI

 • Ima razvijen interes za pokret,kolo i upoznavanje muzičke baštine
 • Razvija kreativnost pokretom i pjevanjem
 • Da ima razvijenu svijest o kulturi ponašanja na koncertu
 • Unosi u igre nove pokrete
 • Samostalno izvodi ritam
 • Samostalno izvodi zadane pokrete
 • Izražava kretnjama šta muzika sugeriše
 • Ima izgrađen prijateljski odnos prema drugoj djeci

 

 1. BROJALICE

NISKI

 • Prepoznaje ranije naučene brojalice na osnovu ritma,bez teksta
 • Zna tekst brojalice
 • Ponavlja i razumije pokrete brojalice
 • Prati ,izvodi pokrete u mjeri i ritmu
 • Pravilno korača u ritmu
 • Određuje duge i kratke note
 • Izvodi mjeri i ritam odbrojavanjem,rukom,skandiranjem u koloni

 

 

SREDNJI

 • Prepoznaje ranije određene brojalice na osnovu muzike
 • Slušanjem i gledanjem u notni zapis određuje ritam ,mjeru,duge i kratke note
 • Sviranjem na instrumentima kombinuje ih
 • Uočava razlike između određenih i neodređenoh zvukova

              VISOKI

 • Može da reprodukuje ritam na instrumentu
 • Ima razvijenu kreativnost i maštu u ritmičkom izražavanju
 • Raduje se novim,zajedničkim brojalicama
 • Prikuplja nove brojalice i donosi u razred
 • Sa lahkoćom pamti tekst brojalice,pa i najmanje pojedinosti

 

 1. DJEČIJE STVARALAŠTVO

NISKI

 • Zna šta je muzički igrokaz
 • Zna šta je pjesma ,dramatizacija
 • Literarno ili likovno osmišlja izražavanje muzike
 • Zna postupak osmišljavanja pjesme na zadatu muziku

SREDNJI

 • Treba da spontano improvizira,dovrši započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem
 • Spontano na muziku reaguje pokretom,likovno,literarno
 • Daje svoje ideje za rad
 • Učestvuje u muzičkim igrokazima

VISOKI

 • Učestvuje u stvaranju muzičkog igrokaza
 • Iznosi svoje prijedloge i ideje
 • Sa zadovoljstvom učestvuje u radu
 • Vidno iskazuje osjećaj zadovoljstva

 

LIKOVNA KULTURA

 1. CRTANJE

NISKI

 • Zna i razumije pojmove:tačka,likija,crtanje,crtrž,lik,ploha,smjer,niz,skup
 • Imenuje i razlikuje različite vrste linija:zakrivljena,ravna,uspravna,vodoravna,kosa,otvorena,tankadebela,duga,uska
 • Imenuje i razlikuje osnovna kretanja linija:uspravna,kosa,vodoravna
 • Spontano se izražava i stvara linijom

SREDNJI

 • Crta linije različitih smjerova ,nizova i skupova
 • Koristi liniju kao likovni element
 • Crta različite motive slobodnom rukom i pomoćnim geometrijskim sredstvima
 • Samostalno ispunjava nacrtane plohe pravilnog i nepravilnog oblika linijama
 • Crta crtež od cjeline ka detaljima
 • Koristi različita sredstva i materijale za crtanje

VISOKI

 • Stiče osjećaj za različitost linija
 • Ima razvijenu likovnu maštu
 • Ima razvijen smisao za kombinovanje tvrdih i tečnih materijala
 • Izražava samostalnost u radu
 • Koristi u crtežu mnoštvo detalja

 

 1. SLIKANJE

    NISKI

 • Zna i razumije pojmove:boja,slika,slikanje,slikar
 • Imenuje i razlikuje osnovne i složene boje i njihove tonove
 • Nabraja primjere osnovnih i složenih boja,njihovih tonova u prirodi i okolini
 • Imenuje i osnovne slikarske materijale i sredstva (tvrdi i tečni slikarski materijal,slikarski pribor)

SREDNJI

 • Uočava i razlikuje osnovne i složene boje i njihove tonove u vidnom polju
 • Slika sliku obojenom linijom i površinom
 • Miješa boje na osnovu objašnjenih postupaka
 • Može da uočava i objašnjava razlike između osnovnih i složenih boja
 • Spontano likovno stvara tonove boje
 • Može da stvara svijetlo-tamno kontrast služeći se bojom i njenim tonovima

VISOKI

 • Iskazuje samostalnost pri izboru podloga i kombinaciji odgovarajućih materijala i sredstava
 • Iskazuje samostalnost pri izboru boja
 • Upotrebljava raznovrsne tvrde i tečne slikarske materijale
 • Ima razvijen smisao za estetiku
 • Ima izgrađene radne navike
 • Isakzuje samostalnost i orginalnost u radu
 • Ima razvijenu sposobnost za vizuelnu percepciju doživljaja

 

 1. GRAFIKA

NISKI

 • Zna i razumije pojmove:štampa,matrica,pečat
 • Zna postupke za izvođenje najjednostavnijih grafičkih tehnika(štampa sa pečatima,šablonska štampa)

SREDNJI

 • Samostalno ili uz pomoć izrađuje rad
 • Objašnjava pojmove:štampanje,otisak
 • Izvodi najjednostavnije likovno-grafičke tehnike
 • Samostalno oblikuje pečat

VISOKI

 • Ima razvijen osjećaj za red i čistoću izrade
 • Ima razvijene kulturne navike
 • Ima razvijenu sposobnost percepcije za predočavanje oblika,pojava i prostora

 

OBLIKOVANJE U PROSTORU

 1. MODELOVANJE I GRAĐENJE

               NISKI

 • Zna i razumije pojmove:kip,građevinar,modelovati,graditi,oblik,prostor
 • Imenuje i razlikuje jednostavni i složeni volumen,pun..prošupljen,obli,rogljasti,mali i veliki
 • Opaža i doživljava volumen i prostor u okruženju i na umjetničkim djelima

SREDNJI

 • Opisuje karakteristike oblika)cijeli,dio,veliko,malo.visoko,nisko,usko,široko,oblo,rogljasto,svijetlo,tamno,boja,

mehko,tvrdo)

 • Oblikuje volumene u prostoru
 • Opisuje i objašnjava karakteristike prostora
 • Stvara građevine od papira i drugih materijala
 • Određuje prostorne odnose o orijentiše se u prostoru

VISOKI

 • Ima razvijen osjećaj za treću dimenziju
 • Samostalno modeluje i gradi
 • Opisuje postupak izrade
 • Ima razvijenu sposobnost percepcije za predočavanje oblika

 

OBLIKOVNJE NA PLOHI I U PROSTORU

 1. VIZUELNA KOMUNIKACIJA I DIZAJN

NISKI

 • Zna i razumije pojmove :vizuelni znak,značenje,poruka,crtani film,reklama .TV slika,slikovnica
 • Uočava različite znakove za vizuelno sporazumijevanje
 • Uočava da se vizuelnim elementima mogu prenositi poruke

SREDNJI

 • Opisuje različite znakove za vizuelno sporazumijevanje
 • Uočava,opisuje i razumije značenje i poruku koju stvaraju:linija,lik i boja kao znakovi vizuelne komunikacije
 • Razumije i samostalno kreira znak
 • Razgovara o doživljaju crtanog filma
 • Prepoznaje crtani film, kao niz slika u pokretu
 • Uočava da se vizuelnim elementima u reklami ,slikovnici prenose poruke

              VISOKI

 • Iskazuje samostalnost u radu
 • Ističe vrijednosti vizuelnih znakova i značaj njihovog čuvanja
 • Vizuelne znakove opisuje do u detalje i iznosi svoj stav
 • Ima razvijeno kreativno mišljenje
 • Da ima razvijenu kulturu rada

 

 

 

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

 1. HODANJA I TRČANJA

   NISKI

 • Razumije važnost pravilnog hoda i trčanja sa promjenama pravca kretanja,tempa u kombinacijama sa čučnjevima,počučnjima,naprijed i nazad na raznim dijelovima stopala
 • Pravilno hoda i trči

SREDNJI

 • Izvodi trčanje sa poromjenom pravca kretanja ,tempa,u kombinacijama sa čučnjevima,počučnjimanaprijed,nazad,na raznim dijelovima stopala
 • Upoznaje svoje sposobnosti
 • Pazi na pravilnosti izviđenja zadataka

VISOKI

 • Vješto izvodi prirodne oblike kretanja u zadanom smjeru i sa različitim zadacima
 • Ima izraženu odlučnost i samopouzdanje da uspije u ostavrenju zadataka
 • Odvažno vlada vještinom

 

 1. SKOKOVI I POSKOCI

NISKI

 • Izvodi poskoke u mješovitom uporu uzduž švedske klupe ili balvana
 • Skače preko horizontalnih prepreka
 • Skače preko niskih prepreka do 25 cm visine
 • Izvodi nagazni skok na povišenja do 30 cm s različitim saskocima
 • Izvodi skok uvis iz ravnog zaleta lijevom i desnom nogom

SREDNJI

 • Pravilno izvodi skokove i poskoke sa zadatkom
 • Pravilno preskače različite rekvizite jednonožno i sunožno iz mjesta i u kretanju
 • Izvodi skokove preko konopca na proizvoljan način
 • Upoznaje svoje sposobnosti

VISOKI

 • Vješto izvodi skokove i poskoke sa zadatkom
 • Izražava odlučnost i samopouzdanje prilikom izvođenja vježbi
 • Izražava svijest o pravilnom držanju tijela
 • Tokom aktivnosti prijateljski komunicira
 • Vlada vještinom

 

 1. DIZANJA I NOŠENJA

NISKI

 • Zna i razumije pravila dizanja i nošenja rekvizita
 • Izvodi vježbe nošenja 3-4 lopte istovremeno 8m
 • Izvodi vježbe nošenja 2 medicinke (0,5-1kg) u odručenju 6m
 • Pravilno drži tijelo

           SREDNJI

 • Razvijena okretnost u izvođenju vježbi
 • Vješto izvodi vježbe dizanja i nošenja
 • Pravilno izvodi vježbe
 • Razvija sposobnosti i naviku pravilnog rasporeda snaga

VISOKI

 • Upoznaje i prihvata svoje sposobnosti ,osobine i ograničenja od značaja za sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti
 • Sa lahkoćom izvodi vježbe
 • Izvodi vježbe sa izrazitom preciznošću
 • Shvata smisao,vrijednost i princip tjelesnog vježbanja

 

 1. PENJANJA ,PUZANJA I PROVLAČENJA

NISKI

 • Zna i razumije pravila penjanja uz švedske ljestve,mornarske ljestve,penjanja i provlačenja kroz velike ljestve,penjanja uz motku 1,5m do dohvatne visine,penjanja uz stablo,penjanja i spuštanja sa sprava
 • Zna i razumije pravila puzanja potrbuške,na boku ,na leđima
 • Razumije elemente i pravila provlačenja kroz ljestve,obručeve ispod sprava i drugih prepreka

SREDNJI

 • Vlada vještinom penjanja uz švedske ljestve,mornarske ljestve
 • Penje se uz motku od dohvata visine
 • Izvodi vježbe penjanja uz stablo
 • Vlada tehnikom penjanja i spuštanja sa sprava
 • Povezuje prirodne oblike kretanja
 • Pravilno puže potrbuške ,na leđima ,na boku
 • Izvodi provlačenja kroz ljestve,obručeve

VISOKI

 • Sa lahkoćom i preciznošću izvodi vježbe penjanja,puzanja i provlačenja
 • Ispoljava odlučnost u radu i vježbanju
 • Razvija pozitivnu sliku o sebi i zdravom tijelu
 • Izražava samoaktivnost u vježbanju

 

 1. VIŠENJA,UPIRANJA,VUČENJA I GURANJA

NISKI

 • Zna pravila višenja i upiranja,vučenja i guranja
 • Razumije elemente:izdržaj uvis,pomicanje rukama uvis,zgib uvis,uz pomoć izdržaj
 • Razumije elemente:kratkotrajni upori na tlu ,o zid.o spravu ,kretanje u uporu na rukama četveronožno
 • Razumije elemente vučenja i guranja preko linije i u parovima

SREDNJI

 • Može vršiti izdržaj uvis
 • Može se pomicati u visu
 • Drži se punim hvatom,nadhvatom
 • Vrši kratkotrajne upore na tlu,o zid,o spravu
 • Kreće se u uporu na rukama četveronožno
 • Ima izražene motoričke sposobnosti

VISOKI

 • Ophodi se sa pažnjom prema drugarima
 • Sa lahkoćom i preciznošću izvodi vježbe
 • Razumije i ima izgrađenu svijest o značenju vježbanja na naše tijelo

 

 1. ELEMENTARNE IGRE

  NISKI

 • Poznaje pravila elementarnih igara:Otimanje repića.Lov na divlje mačke,Hvatanje oko strunjače,Podbacivanje mlatića ,Ko će prije ;prenošenje lopte…

SREDNJI

 • Izvodi igru prema pravilima
 • Poštuje pravila igre i daje svoj doprinos
 • Razvija socijalizaciju

VISOKI

 • Daje svoj doprinos tokom igre
 • Ponaša se prijateljski i komunicira
 • Razvija pozitivnu sliku i sebi i razrednom okruženju

 

 1. ATLETSKI SADRŽAJI

   NISKI

 • Razumije atletske sadržaje i elemente
 • Hodanje i trčanje u prirodi
 • Štafetne igre sa elementima trčanja ,bacanja i skokova
 • Preskakanje niskih prepreka jednonožnim odrazom
 • Preskakanje određene razdaljine kratkim zaletom jednonožnim odrazom i sunožnim doskokom
 • Skok udalj iz mjesta sunožnim odrazom
 • Skok u dubinu pijeska (60 cm)
 • Trčanje 30 m – visoki start
 • Trčanje umjerenim tempom do 1 min.
 • Bacanje loptice (200g) udalj i cilj
 • Bacanje medicinke jednom rukom i sa ramena
 • Prepoznaje fiziološke znakove umjerenog opterećenja

SREDNJI

 • Pravilno drži tijelo
 • Vješto izvodi prirodne oblike kretanja
 • Vješto izvodi štafetne igre
 • Pravilno preskače razdaljinu na različite načine
 • Pravilno izvodi skok udalj i iz mjesta
 • Trči visoki start
 • Baca lopticu udalj i cilj

VISOKI

 • Poštuje pravila vježbe
 • Sa lahkoćom izvodi vježbe
 • Pokazuje sklonosti za ovaj vid vježbanja
 • Ima razvijenu svijest o pravilnom držanju tijela za zdravlje

 

 1. GIMNASTIČKI SADRŽAJI

  NISKI

 • Poznaje termine za označavanje osnovnih položaja ,stavova,pokreta i kretanja
 • Poznaje elemente vježbi:vježbe oblikovanja za razvoj svih mišića sa posebnim akcentom na mišiće trbuha,leđa i ramenog pojasa,sa i bez rekvizita
 • Poligoni sa prelaženjem sprava
 • Osnovi aerobike:valjanje,povaljka,svijeća
 • Kolut naprijed povezano,do čučnja,skok uvis
 • Zna ulogu dijelova tijela prilikom vježbanja

SREDNJI

 • Vješto izvodi vježbe sa i bez sprava
 • Vješto izvodi vježbe na poligonima
 • Savlada strah od sprava

VISOKI

 • Razvija svijest o pravilnom držanju tijela za zdravlje
 • Tačno i precizno izvodi vježbe
 • Iskazuje upornost u savladavanju vježbi

 

 1. PRESKOCI,VJEŽBE RAVNOTEŽE, RITMIKA I PLES

  NISKI

 • Poznaje termine za rekvizite i elemente i vježbe
 • Naskok na švedski sanduk uzduž uz čučanj
 • Naskok na mehku strunjaču
 • Hodanje po niskoj gredi i klupi u svim smjerovima
 • Sunožni okret za 180 stepeni
 • Sunožni saskok
 • Okretanje obruča oko ruke
 • Vođenje obruča kotrljanjem naprijed ,u parovima
 • Plesni dvokoraci i koreografije
 • Improvizacija i koreografija na različitu vrstu muzike
 • Razumije pravila vježbanja

SREDNJI

 • Pravilno skače na švedski sanduk i mekano doskoči
 • Pravilno hoda po niskoj gredi i klupi
 • Skače na švedski sanduk uzduž u čučanj i na mehku strunjaču
 • Može hodati sunožno se kretati na niskoj gredi
 • Okreće obruč oko ruke ,struka
 • Vodi obruč kotrljanjem naprijed
 • Kotrlja obruč u paru
 • Pleše dvokorak uz pratnju muzike
 • Improvizuje plesne korake

VISOKI

 • Savladava strah od sprava
 • Spretno izvodi vježbe
 • Iskazuje upornost u savladavanju vježbi i plesnih koreografija
 • Prati i koordinira rad u paru
 • Pokazuje izrazitu spretnost
 • Pravilno drži tijelo pri izvođenju vježbi

 

 1. IGRE LOPTOM

   NISKI

 • Razumije pravila igara različitim loptama,rukom,nogom,glavom,palicom i reketom

SREDNJI

 • Pravilno drži tijelo pri igri loptom
 • Vodi loptu rukom,nogom
 • Kontrolirano odbija balone jednom ili objema rukama
 • Dodaje loptu nogom
 • Igra štafetne i elementarne igre loptom
 • Igra odbojku preko konopa sa balonom
 • Poštuje pravila igre

VISOKI

 • Ima uzgrađen stav prema timskim igrama
 • Pruža pomoć drugima u igri
 • Upoznaje,prihvata svoje sposobnosti i osobine za timski rad
 • Prijateljski se ponaša i komunicira u vježbanju

 

 1. PLIVANJE,IZLETI I PJEŠAČENJA,ZDRAVSTVENE RADIONICE

 NISKI

-Poznaje elemente hodanja i trčanja u vodi (rad nogu,ruku,leđno i kraul)

– Zna održavati ličnu i kolektivnu higijenu

– Prepoznaje i razaznaje situaciju u kojoj se može povrijediti

– Sudjelovanje u radu zdravstvenih radionica

 

SREDNJI

 • Paspoređuje snagu i izdržljivost tokom pješačenja
 • Opisuje i izbjegava situacije koje dovode do povreda
 • Izvodi vježbe za izdržljivost
 • Uključuje se u diskusiju na zdravstvenim radionicama

VISOKI

 • Izvodi svoje stavove i zaključke u radu na kolicima
 • Ovladao je tehnikom plivanja
 • Pokazuje odlučnost,odvažnost i izdržljivost
 • Shvata značaj plivanja,pješačenja za zdravlje i pravilan razvoj tijela