KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

JU OSNOVNA ŠKOLA „ZALIK“ MOSTAR

                                                            ŠKOLSKI ODBOR

            Na osnovu člana  85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( Službene novine HNK-a broj. 5/2000, 4/2004. 5/04. 1/14.  7/16. i 7/22.), člana 85. tačka 7.  i člana 111. Pravila JU Osnovne škole „Zalik“ Mostar,br: 66/07. od 14. 02. 2007. godine, Saglasnosti  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1759/22. od 22. 02. 2023. godine,  Odluke Školskog odbora JU Osnovne škole  „Zalik“ Mostar, o raspisivanju konkursa broj: 05-02-88/23. od 13. 03. 2023. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Zalik“ Mostar, raspisuje 

   K O N K U R S

                                                za popunu upražnjenih radnih mjesta

 A) Na neodređeno radno vrijeme

 1. nastavnik razredne nastave ……………………………..4 izvršioca
 2. nastavnik islamske vjeronauke…………………………1 izvršilac ( 18 časova sedmično)
 3. pedagog…………………………………………………………1 izvršilac (pola radnog vremena)

 B) Na određeno radno vrijeme  do 15. 07. 2023. godine

 1. nastavnik turskog jezika i književnosti………………………1 izvršilac ( 4 časa sedmično)
 2. nastavnik razredne nastave ………………………………………1 izvršilac
 3. nastavnik pravoslavne vjeronauke…………………………..1 izvršilac ( 2 časa sedmično)
 4. nastavnik engleskog  jezika …………………………………..1 izvršilac ( 19 časova sedmično)
 5. nastavnik njemačkog jezika……………………………………1 izvršilac ( 6 časova sedmično)
 6. nastavnik geografije……………………………………………..1 izvršilac (6 časova sedmično)
 7. nastavnik hemije…………………………………………………..1 izvršilac (10 časova sedmično)
 8. nastavnik bosanskog jezika i književnosti………………..1 izvršilac ( 4 časa sedmično)
 9. nastavnik tehničke kulture………………………………………1 izvršilac ( 8 časova sedmično )
 10. nastavnik informatike…………………………………………..1 izvršilac ( 14 časova sedmično )
 11. domar………………………………………………………………..1 izvršilac ( puno radno vrijeme)
 12. radnik na održavanju čistoće ………………………………..1 izvršilac ( puno radno vrijeme)

C) Na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenikasa funkcije, a najdalje do 15. 07. 2023. godine.

 1. nastavnik bosanskog jezika i književnosti ………….1 izvršilac ( 18 časova sedmično )

D) Na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 15. 07. 2023. godine.

 1. nastavnik razredne nastave………………………………..1 izvršilac                             

Uslovi konkursa:

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove  predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje HNK,  Nastavnim planom i programom i  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Osnovnoj školi „Zalik“ Mostar.

Za radno mjesto pod rednim brojem A/ br. 1. 2. 3.  B/ br.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. C/ br.1. D/br.1. završena odgovarajuća visoka stručna sprema ili master, viša  stručna sprema ili bachelor, položen stručni ispit.                                                                                                                                                

Za radno mjesto pod rednim brojem A/br.2. i B/br.3. saglasnost nadležne vjerske zajednice  za poučavanje vjeronauke.

Za radno mjesto pod rednim brojem  B/ br. 11. Završena odgovarajuća stručna sprema, visokokvalificirani radnik, srednja stručna sprema ili kvalificirani radnik u skladu sa Zakonom.

Za radno mjesto pod rednim brojem  B/ br. 12. završena osnovna škola.

Potrebni dokumenti ( original ili ovjerene kopije):

 1. Prijava na konkurs(obavezno treba da sadrži naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše).
 2. Biografija ( obavezno navesti adresu i kontakt telefon).
 3. Diplomu – dokaz o stručnoj spremi
 1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu( ne odnosi se za radno mjesto pod B/ br.11.12.)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ( sa naznakom da nema ograničen rok važenja)
 3. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci )
 4. Saglasnost nadležne vjerske zajednice za poučavanje vjeronauke, (odnosi se zaradno mjesto:A/

              br.2. i B/br.3.)

 1. Uvjerenje o radnom iskustvu, nakon sticanja školske spreme, tražene konkursom sa uvjerenjem

        Federalnog zavoda PIO/MIO(ne odnosi se za radno mjesto pod B/br. 11.i 12. )

 • u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom,
 • izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme na sličnim poslovima koji se traže konkursom.
 1.   Dokumentacija  po članu 18. Zakona  o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ( Sl.

           novine HNK“br: 6/18. 4/21. i 7/22. )  

 

Napomena:

Ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju  imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ( Sl. novine HNK“br: 6/18. 4/21. i 7/22.) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaze o navedenom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove  konkursa, obavit će se intervju ( pismeni dio)  a nakon toga i (usmeni dio) intervjua u prostorijama Škole. O vremenu održavanja pismenog i usmenog dijela intervjua kandidati će biti naknadno, pojedinačno obaviješteni.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban( ne starije od 6 mjeseci),uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak(ne starije od 3 mjeseca).

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban( ne starije od 6 mjeseci),uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak(ne starije od 3 mjeseca).

Konkurs ostaje otvoren osam( 8 ) dana od dana objavljivanja obavještenja u  dnevnom listu    „Oslobođenje“,  a konkurs će se objaviti na Web stranici Škole, Web stranici Službe Zavoda za zapošljavanje HNK i Oglasnoj ploči škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo  poštom  na adresu:                             

JU OSNOVNA ŠKOLA „ZALIK“ MOSTAR                                                                                      Prijava na konkurs ( sa naznakom za Konkursnu komisiju )                                                                         USRC „Mithad Hujdur-Hujka“ bb                                                                                                                                 88104 MOSTAR