Vijeće učenika

Plan rada Vijeća učenika za 2017/18.šk.god

  • Podstiče angažman učenika u radu škole
  • Organizuje humanitarne akcije
  • Pomaže slabijim učenicima da savladaju gradivo
  • Pomažu učenicima slabijeg imovinskog stanja
  • Organizuju izlete
  • Vrše analizu uspjeha i daje prijedloge za poboljšanje

Plan rada po mjesecima

Mjesec Vrsta aktivnosti Nosioci aktivnosti
septembar/oktobar – Konstituisanje Vijeća učenika u novoj školskoj godini

– Izbor predsjednika, zamjenika i

zapisničara

– Usvajanje poslovnika o radu

Vijeća učenika

– Izrada plana aktivnosti

– Nasilje nije školski predmet

Članovi Vijeća učenika

Pedagog

novembar/decembar – Štetnost društvenih mreža

– Svjetski dan borbe protiv nasilja nad djecom (19.11)

– Međunarodni dan ljudskih prava(10.12)

– Štetnost alkoholizma

Članovi Vijeća učenika

Pedagog

januar/februar – Zdravi stilovi života

– Analiza uspjeha i vladanja na prvom polugodištu

– Prijedlozi za poboljšanje rada Vijeća

– Obilježavanje dana ružičastih majica (zadnja srijeda u mjesecu februaru)

Članovi Vijeća učenika

Pedagog

mart/april – Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH

– Međunarodni dan žena (8.mart)

– Obilježavanje Dana škole(16.3)

– Svjetski dan voda (22.3)

– Svjetski dan zdravlja (1.4)

– Dan Armije (15.4)

– Dan planete zemlje (22.4)

– Svjetski dan knjige (23.4)

– Pomoć u organizaciji izleta

Članovi Vijeća učenika

Pedagog

maj/juni – Obilježavanje dana porodice (15.5)

– Humanitarna akcija (posjeta škole u Srebrenici)

– Svjetski dan borbe protiv pušenja (31.5)

– Analiza ostvarenog rada u školskoj 2017/18.godini

Članovi Vijeća učenika

Pedagog