IV razred

KRITERIJI OCJENJIVANJA IZ NASTAVNIH PREDMETA ZA
IV RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Odličan (5)
• ČITANJE
• Izražajno, pravilno i tečno čita tekstove napisane latiničnim i ćiriličnim pismom
• Razumije pročitano i kritički raspravlja
• Čita i recituje po samoizboru
• Upotrebljava elemente mašte u interpretaciji teksta
• Ilustruje doživljaj onako kako ga vidi u toku čitanja

• PISANJE
• Pravilno piše i latinicom i ćirilicom bez zastoja, čitko i lijepo
• Posjeduje bogat fond riječi
• Uočava i ispravlja vlastite i tuđe greške u pismenom izražavanju
• Pravilno piše po diktatu ( diktat s komentarom, objašnjeni diktat, diktat s predusretanjem grešaka, izborni diktat, stvaralački diktat)
• Pravilno i bez greške piše slova ćiriličnog pisma i povezuje slova u strukture riječi, razumije napisano
• Pravilno prepisuje pisanim slovima ćirilice rečenice napisane štampanom latinicom i ćirilicom

• ANALIZA KNJIŽEVNIH TEKSTOVA
• Razumije i zna razlikovati književne pojmove ( pripovijetka, bajka, basna, dramski tekst, pjesma, stih, strofa, igrokaz)
• Uspješno navodi tok događaja, glavne i sporedne likove, mjesto i vrijeme radnje
• Uspješno zauzima stav prema liku i njegovim postupcima
• Izražava svoje mišljenje o likovima, uočava odnose među likovima
• Uspješno povezuje sadržaj književnog djela sa vlastitim iskustvom i životnim kontekstom
• Samostalno čita i prezentira pročitanu knjigu predviđenu za lektiru, aktivno učestvuje sa kritičkim osvrtom u analizi

• MEDIJSKA KULTURA
• Zna i razumuje medijske sadržaje ( igrani film, radio emisija, dječiji časopis)
• Aktivno učestvuje u analizi i razgovoru o gledanom sadržaju, može da upoređuje likove iz književnih tekstova i likove iz filmskih priča

• JEZIK: Rječnik, gramatika,pravogovor i pravopis
• Pravilno i bez greške izgovara riječi koje su dominantne u svakodnevnom govoru
• Razumije značenje riječi u književnom tekstu i mogućnost njihove upotrebe u reprodukciji sadržaja, služi se riječima iz književnih djela
• Pravilno upotrebljava riječi koje su nove i neočekivane
• Upotrebljava riječi na nov i originalan način
• Pravilno uočava razliku između vrsta imenica, razumije i pretvara glagolska vremena, razlikuje radnju, stanje i zbivanje
• Uočava imenice i glagole u tekstu i pravilno ih raspoređuje
• Zna da prepozna zamjenice, pridjeve i brojeve u tekstu
• U rečenicama brzo i bez greške uočava subjekat i predikat
• Rečenice piše gramatički ispravnim redoslijedom
• Pravilno upotrebljava rječce „ne“ i „li“, veliko i malo slovo u pisanju naziva: ulica, trgova, bulevara, škola, knjiga,listova, časopisa
• Pravilno piše imena naroda i pripadnika naroda
• Koristi interpunkcijske znakove, pravilno artikuliše i piše glasovne skupove: č,ć,dž,đ,h,je i ije u izgovorenim i napisanim riječima
• Razlikuje gramatički ispravnu od gramatički neispravne rečenice
• Samostalno analizira rečenicu (subjekat i predikat)

• KULTURA USMENOG I PISMENOG IZRAŽAVANJA
• Posjeduje bogatstvo ideja i mogućnost oblikovanja misli na zanimljiv i interesantan način
• Posebno je izražen dar zapažanja, raspolaže rječnikom kojim zapaženo može izraziti riječima, rečenicama, pričom
• Pismeni rad ima sve potrebne elemente
• Izražena sposobnost sažetog i objektivnog prikazivanja događaja, situacije
• Pisanje sadrži elemente slikovitog i maštovitog kazivanja
• Posjeduje bogatstvo misli i asocijacija, originalnost u upotrebi riječi

Vrlodobar (4)

• ČITANJE
• Izražajno čita tekstove napisane latiničnim i ćiriličnim pismom
• Razumije pročitano na nivou odgovaranja na postavljena pitanja
• Ilustruje doživljaj onako kako ga vidi u toku čitanja

• PISANJE
• Samostalno piše i latinicom i ćirilicom
• Pravilno piše po diktatu ( diktat s komentarom, objašnjeni diktat, diktat s predusretanjem grešaka, izborni diktat, stvaralački diktat)
• Pravilno piše slova ćiriličnog pisma i povezuje slova u strukture riječi, razumije napisano
• Pravilno prepisuje pisanim slovima ćirilice rečenice napisane štampanom latinicom i ćirilicom (ponekad griješi u oblikovanju slova)

• ANALIZA KNJIŽEVNIH TEKSTOVA
• Zna razlikovati književne pojmove ( pripovijetka, bajka, basna, dramski tekst, pjesma, stih, strofa, igrokaz)
• Navodi tok događaja, glavne i sporedne likove, mjesto i vrijeme radnje
• Zauzima stav prema liku i njegovim postupcima
• Samostalno imenuje osobine likova na osnovu njihovih postupaka
• Samostalno čita i prezentira pročitanu knjigu
• Razumije poruku književnog teksta

• MEDIJSKA KULTURA
• Razumuje medijske sadržaje ( igrani film, radio emisija, dječiji časopis)
• Učestvuje u analizi i razgovoru o gledanom sadržaju

• JEZIK: Rječnik, gramatika,pravogovor i pravopis
• Pravilno izgovara riječi koje su dominantne u svakodnevnom govoru
• Razumije značenje riječi u književnom tekstu i mogućnost njihove upotrebe u reprodukciji sadržaja
• Uočava razliku između vrsta imenica, razumije glagolska vremena, razlikuje radnju, stanje i zbivanje
• Uočava imenice i glagole u tekstu
• Može da prepozna zamjenice, pridjeve i brojeve u tekstu uz malu nesigurnost
• U rečenicama uočava subjekat i predikat
• Upotrebljava rječce „ne“ i „li“, veliko i malo slovo u pisanju naziva: ulica, trgova, bulevara, škola, knjiga,listova, časopisa uz manje greške
• Pravilno piše imena naroda i pripadnika naroda
• Ponekad griješi u upotrebi interpunkcijskih znakovova, pravilno artikuliše i piše glasovne skupove: č,ć,dž,đ,h,je i ije u izgovorenim i napisanim riječima
• Analizira rečenicu (subjekat i predikat) uz nesigurnost

• KULTURA USMENOG I PISMENOG IZRAŽAVANJA
• Prepričava na osnovu samostalno sastavljenog plana
• Priča i piše sastav na osnovu datog početka tekstom, slikom, datim riječima
• Opisuje pojave iz najbliže okoline uspješno uz malu nesigurnost
• Uspješnije se izražava usmeno nego pismeno i obrnuto

Dobar (3)

• Čita pravilno, ali ne poznaje znakove interpunkcije
• Pravilno piše rečenice ćiriličnim pismom
• Može sudjelovati u analizi pročitanog teksta i samostalno govoriti o sadržaju, likovima i poruci
• Rješava jednostavne gramatičke i pravopisne zadatke
• Može samostalno pričati i pisati o pojavi i zbivanju u prirodi u sažetoj formi

Dovoljan (2)

• Ćirilično pismo čita uz nesigurnost i poteškoće
• Poznaje slova ćirilice, ali često griješi u pisanju i povezivanju slova
• U analizi pročitanog teksta može sudjelovati uz detaljna pitanja i pomoć
• Ne primjenjuje gramatička i pravopisna pravila u pisanju
• U pisanju nema jasno osmišljen uvod, razradu i zaključak

MATEMATIKA
Odličan (5)
• Pravilno i bez greške pismeno sabira i oduzima sa prelazom brojeve do 1000
• Rješava složenije problemske zadatke sa tekstom uz usmeno obrazloženje i brojne izraze
• Pravilno i uredno crta krug i kružnicu, uočava i označava njihove elemente (prečnik, poluprečnik i središte)
• Pismeno množenje obavlja bez poteškoća i s lahkoćom
• Pismeno dijeljenje kao i množenje uspješno primjenjuje u zadacima bez i sa tekstom
• Prepoznaje, imenuje, zapisuje i čita brojeve do 10 000 bez ikakvih poteškoća
• Sabira i oduzima brojeve kao jednostavne fome zadataka
• Uspješno primjenjuje mjere i mjerne jedinice za veličine
• Primjenjuje stečeno znanje u svakodnevnom životu
• Pokazuje samopouzdanje i odgovornost u radu
• Redovno donosi pribor i domaće zadaće
Vrlodobar (4)
• Pravilno pismeno sabira i oduzima do 1000 sa i bez prelaza
• Rješava pravilno zadatke sa tekstom uz usmeno obrazloženje
• pravilno crta krug i kružnicu
• Određuje elemente kruga i kružnice
• Tablicu množenja i dijeljenja uspješno primjenjuje na zadacima
• Prepoznaje, imenuje, zapisuje i čita brojeve do 10 000
• Sabira i oduzima brojeve kao jednostavne fome zadataka
• Primjenjuje mjere i mjerne jedinice za veličine
• Donosi domaće zadaće i pribor
Dobar (3)
• Pismeno sabira i oduzima do 1000 sa prelazom i bez prelaza uz greške
• Rješava jednostavnije zadatke sa tekstom sabiranja i oduzimanja, množenja i dijeljenja
• Crta krug i kružnicu i uočava njihove elemente
• Služi se priborom ali ne donosi ga redovno
• Tablicu množenja i dijeljenja zna ali na zadacim ali ih ne može primijeniti
• Prepoznaje, imenuje, zapisuje i čita brojeve do 10 000 sa poteškoćama
• Sabira i oduzima brojeve kao jednostavne fome zadataka
• Razlikuje mjere i mjerne jedinice za veličine
Dovoljan (2)
• Rješava jednostavne zadatke pismenog sabiranja i oduzimanja bez teksta
• Pokazuje nesigurnost u crtanju geometrijskim priborom
• Tablicu množenja i dijeljenja poznaje samo površno ne može je primijeniti na zadacima pismenog množenja i dijeljenja
• Prepoznaje, imenuje, zapisuje i čita brojeve do 10 000
• Može nabrojati mjere i mjerne jedinice za veličine ali ih ne može pretvarati u manje ili veće mjerne jedinice
• Ne posjeduje odgovornost u pisanju domaćih zadaća i donošenju pribora

PRIRODA I DRUŠTVO

Odličan (5)
• Posjeduje znanje i uočava stajalište i vidik
• Zna i pokazuje glavne i sporedne strane svijeta (orijentiše se prema Suncu i kompasu)
• Uspješno se orijentiše i snalazi prema objektima u prirodi
• Umanjeno predstavlja predmete i objekte iz prirode u teku
• Razlikuje razmjer i udaljenosti među predmetima u prirodi
• U predstavljanju plana učionice koristi se veoma uspješno svim elementima
• Zna šta je skica uže okoline i izrađuje je bez poteškoća Može se snalaziti na planu mjesta ili na planu dijela grada
• Izrađuje samostalno jednostavan reljef uže okoline
• Uspješno se snalazi na karti užeg zavičaja
• Zna i razumije pojmove: geografska karta, legenda, kartografski znak i prepozanje ih na kartama
• Zna i razlikuje pojmove- plodno obradivo i plodno neobradivo zemljište, kao i da postoje zemljišta koja su neplodna
• Uspješno i bez teškoća pronalazi na geografskoj karti ravnice, polja, planine i vode u širem zavičaju
• Izrađuje razrednu i učeničku kartu sa svim pojmovima koje usvaja
• Razlikuje šume u zavičaju kao i njihov značaj za čovjeka
• Razumije opasnost od NUS-a
• Razumije i aktivno učestvuje u svim ekološkim akcijama i događajima
• Zna pojmove privreda i grane privrede i može objasniti međusobnu povezanost privrede i šireg zavičaja
• Zna koje grane privrede su najznačajnije u zavičaju i čime se ljudi bave
• Opisuje Kanton kao kulturnu, društvenu i privrednu sredinu
• Razlikuje selo od gradai može objasniti specifičnosti pojedinih naselja( npr. historijska, kulturna, prirodna…)
• Zna najznačajnije spomenike i spomen – obilježja iz bliže i dalje prošlosti
• Poznaje neprijatelje zdravlja i zan da su bakterije i virusi glavni uzročnici bolesti
• Prati, prikuplja, bilježi i izvodi zaključke o živim bićima i vremenskim promjenama u različitim godišnjim dobima
• Razumije pojmove kalendarska i školska godina, kao i prošlost, sadašnjost i budućnost zavičaja

Vrlodobar (4)
• Posjeduje znanje i uočava stajalište i vidik
• Zna i pokazuje glavne i sporedne strane svijeta (orijentiše se prema Suncu i kompasu)
• Uspješno se orijentiše i snalazi prema objektima u prirodi
• Umanjeno predstavlja predmete i objekte iz prirode u teku
• Razlikuje razmjer i udaljenosti među predmetima u prirodi
• U predstavljanju plana učionice koristi se veoma uspješno svim elementima
• Zna šta je skica uže okoline i izrađuje je bez poteškoća Može se snalaziti na planu mjesta ili na planu dijela grada
• Razlikuje šume u zavičaju kao i njihov značaj za čovjeka
• Razumije opasnost od NUS-a
• Opisuje Kanton kao kulturnu, društvenu i privrednu sredinu
• Razlikuje selo od gradai može objasniti specifičnosti pojedinih naselja( npr. historijska, kulturna, prirodna…)
• Razumije pojmove kalendarska i školska godina, kao i prošlost, sadašnjost i budućnost zavičaja

Dobar (3)
• Uočava stajalište i vidik
• Zna i pokazuje glavne i sporedne strane svijeta
• Predstavlja predmete i objekte iz prirode u teku
• Pronalazi na geografskoj karti ravnice, polja, planine i vode u širem zavičaju
• Razlikuje šume u zavičaju
• Razumije opasnost od NUS-a
• Opisuje Kanton kao kulturnu, društvenu i privrednu sredinu
• Razlikuje selo od grada
• Poznaje neprijatelje zdravlja

Dovoljan (2)
• Uočava stajalište i vidik
• Može nabrojati glavne i sporedne strane svijeta
• Razlikuje pojmove polja, ravnice, planine, šume i neke kartografske znake
• Razlikuje šume u zavičaju
• Razumije opasnost od NUS-a
• Razlikuje selo od grada

MUZIČKA KULTURA

Odličan (5)
• Pjevanje i sviranje samostalno izvodi
• Zna koji tempo i dinamika odgovaraju pjesmama
• Samostalno pjeva i igra sa osjećajem sigurnosti i predlaže nove pokrete
• Samostalno izvodi ritam sviranjem na instrumentima
• Ima bogat fond djela koja pozanaje prilikom slušanja, kao i imena kompozitora
• Samostalno smišlja, upoređuje, dodaje, mijenja tekst na zadanu melodiju
• Posjećuje koncerte u muzičkoj školi

Vrlodobar (4)
• Samostalno pjeva i igra
• Razlikuje i poznaje pojedine muzičke instrumente
• Samostalno izvodi ritam brojalice sviranjem
• Poštuje pravila ponašanja u slušanju muzike
• Samostalno smišlja muziku na zadani kratki tekst
Dobar (3)
• Pamti i pjeva melodiju, ali griješi u tekstu pjesme
• Razlikuje i poznaje muzičke instrumente
• Izvodi brojalicu tačno u skladu sa tekstom

LIKOVNA KULTURA

Odličan (5)
• Izuzetno uspješno se izražava osnovnim likovnim elementima (linija, boja, ploha, volumen…)
• U crtežu kritikuje i hvali
• Voli da se likovno izražava u grupi
• Uspješno radi jednostavna djela grafičkog dizajna
• Dopunjava i proširuje znanja o slikarskim tehnikama (akvarel, tempera, kolaž, pastel, flomasteri u boji)

Vrlodobar (4)
• Izražava se osnovnim likovnim elementima
• Koristi i imrnuje osnovne neutralne boje, tople i hladne
• Voli crtati, modelovati, slikati
• Ima pozitivan odnos prema radu
• Angažuje se i spreman je za timski rad

Dobar (3)
• Djelimično se izražava osnovnim likovnim elementima
• Imenuje osnovne, neutralne, tople i hladne boje
• Ne ulaže mnogo truda i neodgovorno se odnosi prema radu