KONKURS za popunu upraznjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

JU OSNOVNA ŠKOLA „ZALIK“ MOSTAR

ŠKOLSKI ODBOR

Na osnovu člana  85. stav 1.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( Službene novine HNK-a broj. 5/2000, 4/2004. 5/04. 1/14. i 7/16.), člana 85. tačka 7.  i člana 111. Pravila JU Osnovne škole „Zalik“ Mostar,br: 66/07. od 14. 02. 2007. godine, Saglasnosti  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1661/21. od 28. 12. 2021. godine,  Odluke Školskog odbora JU Osnovne škole  „Zalik“ Mostar, o raspisivanju konkursa broj: 05-02-22/22. od 13. 01. 2022. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Zalik“ Mostar, raspisuje  

   K O N K U R S

            za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. A) Na neodređeno radno vrijeme 
 2. nastavnik razredne nastave ……………………………..2 izvršioca
 3.   nastavnik njemačkog jezika i književnosti………….1 izvršilac ( 14 časova sedmično)
 4.   nastavnik muzičke kulture……………………………….1 izvršilac ( 12 časova sedmično)
 5.   nastavnik historije…………………………………………..1 izvršilac (6 časova sedmično)

 

 1. B) Na određeno radno vrijeme do 30. 06. 20222. godine
 2. nastavnik turskog jezika i književnosti………………………1 izvršilac ( 2 časa sedmično)
 3. nastavnik razredne nastave …………………………………….6 izvršioca
 4. nastavnik islamske vjeronauke………………………………..1 izvršilac ( 18 časova sedmično)
 5. nastavnik pravoslavne vjeronauke……………………………1 izvršilac ( 2 časa sedmično)
 6. nastavnik engleskog  jezika i književnosti………………….1 izvršilac ( 10 časova sedmično)
 7. domar…………………………………………………………………..1 izvršilac ( puno radno vrijeme)
 8. nastavnik geografije……………………………………………….1 izvršilac (2 časa sedmično)
 9. nastavnik informatike…………………………………………….1 izvršilac ( 5 časova sedmično )
 10. nastavnik tehničke kulture………………………………………1 izvršilac ( 3 časa sedmično )

10.radnik na održavanju čistoće …………………………………3 izvršioca ( puno radno vrijeme)

 

 1. C) Na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenikasa funkcije, a najdalje do 30. 06. 2022.
 2. nastavnik bosanskog jezika i književnosti ………….1 izvršilac ( 18 časova sedmično )

Uslovi konkursa:

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove  predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje HNK,  Nastavnim planom i programom i  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Osnovnoj školi „Zalik“ Mostar.

Za radno mjesto pod rednim brojem A/ br. 1.2. 3. 4. B/ br.1.2.3.4.5.7.8.9. C/ br.1.  završena odgovarajuća visoka stručna sprema ili master, viša  stručna sprema ili bachelor, položen stručni ispit.                                                                                                                                               

Za radno mjesto pod rednim brojem B/br.3.4. saglasnost nadležne vjerske zajednice  za poučavanje vjeronauke.

Za radno mjesto pod rednim brojem  B/ br. 10. završena osnovna škola.

Za radno mjesto pod rednim brojem  B/ br. 6. Završena odgovarajuća stručna sprema, visokokvalificirani radnik, srednja stručna sprema ili kvalificirani radnik u skladu sa Zakonom.

Potrebni dokumenti ( original ili ovjerene kopije):

 1. Prijava na konkurs(obavezno treba da sadrži naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše). 
 2. Biografija ( obavezno navesti adresu i kontakt telefon).
 3. Diplomu – dokaz o stručnoj spremi
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu( ne odnosi se za radno mjesto pod B/ br.6.10.)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih ( sa naznakom da nema ograničen rok važenja)
 6. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci )
 7. Saglasnost nadležne vjerske zajednice za poučavanje vjeronauke, (odnosi se za

          radno mjesto:B/br.3.i 4.)

 1. Uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje, nakon sticanja školske spreme, 

      tražene konkursom.( ne odnosi se za radno mjesto pod B/br.6. i 10.) 

 1.   Potvrda o radnom iskustvu, nakon sticanja školske spreme, tražene konkursom (ne odnosi se za 

      radno mjesto pod B/br. 6.i 10. ) 

 • u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom,
 • izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme na sličnim poslovima koji se traže konkursom.
 1. dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica ( Sl. 

            novine HNK“br.6/18. )  

 

Napomena: 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ( Sl. novine HNK“br.6/18. ) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaze o navedenom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove  konkursa, obavit će se intervju ( pismeni dio)  a nakon toga i (usmeni dio) intervjua u prostorijama Škole. O vremenu održavanja pismenog i usmenog dijela intervjua kandidati će biti naknadno, pojedinačno obaviješteni  ( u skladu sa epidemiološkom situacijom).

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban( ne starije od 6 mjeseci),uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak(ne starije od 3 mjeseca).

Konkurs ostaje otvoren osam( 8 ) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog  javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo  poštom  na adresu:                              

JU OSNOVNA ŠKOLA „ZALIK“ MOSTAR               Prijava na konkurs ( sa naznakom za Konkursnu komisiju )                                                                         USRC „Mithad Hujdur-Hujka“ bb                                                                                                                                 88104 MOSTAR